โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร by Mind Map: โครงงาน STEM เรื่อง สบู่สมุนไพร

1. E-การออกแบบ

1.1. ออกแบบเป็นกลิ่นมะขาม

2. ตกแต่งด้วยโปรแกรมอะไร

2.1. โปรแกรม mindmeister

3. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

3.1. 1.ช่วยเป็นแนวทางในคนที่จะประกอบอาชีพ 2.ฝึกประสบการณ์ในการผลิตสินค้า

4. S-วิทยาสาสตร์

4.1. ตัวแปรต้น ปริมาณมะขามเปียกที่ใช้ในการทำสบู่ ตัวแปรตาม ความเนียนนุ่มของผิว ไม่มีกลิ่นตัว และไม่เกิดการแพ้ ตัวแปรควบคุม ปริมาณสบู่ที่ใช้ในการทำสบู่สมุนไพรมะขามเปียก

5. ทำเว็บเพื่ออะไร

5.1. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

6. T-เทคนีโนโลยี

6.1. 1.ใช้เครื่องปั่น 2.ใช้ความร้อนจากแก๊ส

7. ออกแบบบทเรียนด้วยโปรแกรม

7.1. mindmeister

8. กลุ่มในการศึกษา

8.1. บุคคลทั่วไป

9. M-คณิตศาสตร์

9.1. ใช้เลขาคณิตออกแบบสบู่