โครงงานstem เรื่อง เครื่องลดความร้อนบนหลังคา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานstem เรื่อง เครื่องลดความร้อนบนหลังคา by Mind Map: โครงงานstem เรื่อง เครื่องลดความร้อนบนหลังคา

1. T-เทคโนโลยี

1.1. -ใช้แทนเครื่องปรับอากาศ

1.2. -ใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้า

2. M-คณิตศาสตร์

2.1. -เรื่อการวัดความยาวของท่อ

2.2. - การหาพื้นที่ของท่อ และ ขวด

3. S-วิทยาศาสตร์

3.1. -แรงดันของน้ำ

3.2. -กานลดอุณหภูมิภายในบ้าน

4. E-การออกแบบ

4.1. -วาดโครงร่างของชิ้นงาน

4.2. -ประดิษฐ์ชิ้นงาน

5. วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้

5.1. - ท่อ pvc

5.2. -สายยาง

5.3. -ขวดน้ำ

5.4. -ที่เจาะขวด

6. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

6.1. คนในชุมชน

7. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

7.1. -นำไปเผยแพร่ตามชุมชน

7.2. - นำไปเผยแพร่ในอนไลน์

8. ทำชิ้นงานเพื่ออะไร

8.1. -เพื่อลดความร้อนบนหลังตา

8.2. -นำวัสดุ-อุปกรณ์เหลือใช้มาทำชิ้นงาน