การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

1. -

2. -

3. บทที่ 3 การจัดการองค์กร

3.1. โครงสร้างองค์การ

3.1.1. 1.ภาระหน้าที่ : กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ช่วยให้ทราบถึงขอบเขต 2.การแบ่งงานกันทำ : จัดให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบเเละลด หลั่นตามความเหมาะสม 3.สายการบังคับบัญชา : ความสัมพันธ์ระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชาเเละผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ช่วงการควบคุม : บอกให้ทราบว่าใครรับผิดชอบต่อใคร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เเละความรับผิดชอบอย่างไร 5.เอกภาพในการบังคับบัญชา : บอกให้ทราบถึงอำนาจในการควบคุมอยู่ที่บุคคลใด เพื่อไม่ให้เกิดการซับซ้อนหรือก้าวก่ายหน้าที่

3.2. -

3.3. ปัจจัยมี่มีผลกระทบต่อการออกเเบบโครงสร้างองค์การ

3.3.1. 1.กลยุทธ์ : มีการเเบ่งกลยุทธ์เป้าหมายเเละกลยุทธ์รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจเพื่อให้องค์กรมีความข้องตัวในการบริหารจัดการ 2.สิ่งเเวดล้อม : สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3.เทคโนโลยี : การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเเข่งขันกับผู้ต่อสู้ 4.ขนาดขององค์การ : มีการแบ่งสัดส่วนของตำเเหน่งงานตามขนาดขององค์กรยิ่งใหญ่มากก็ต้องมีมาก 5.วงจรชีวิตขององค์การ : การทำงานตั้งเเต่เเรกเริ่มออกสินค้า สินค้าเริ่มเข้าสู่ท้องตลาด ไปจนถึงการเจริญเติบโตขององค์กร ผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีการประสานงานเเละการจัดการเป็นอย่างดี

4. บทที่ 2 การบริหารเเละการจัดการ

4.1. -

4.2. -

4.3. -

4.4. การวางแผน

4.4.1. 1.Why : ทำไมอยากเปิดธุรกิจ

4.4.1.1. -

4.4.2. 2.when : คุณวางแผนว่าจะเปิดดำเนินธุรกิจเมื่อไหร่

4.4.3. 3.where : คุณอยากเปิดดำเนินการที่ไหน

4.4.4. 4.what : อยากขายอะไรในร้านของคุณ

4.4.5. 5.whom: อยากขายให้กับใคร

4.4.6. -

4.4.7. 6.how to: ต้องเตรียมตัวอย่างไร

4.5. -

4.6. ทักษะด้านการจัดการ

4.6.1. -

4.6.2. ผู้บริหารระดับสูง: กำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ

4.6.3. -

4.6.4. ผู้บริหารระดับกลาง: ผู้ที่รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงส่งต่อระดับต้น

4.6.5. ผู้บริหารระดับต้น: รับคำสั่งจากระดับกลางส่งให้กับฝ่ายปฏิบัติโดยตรง

5. บทที่1 เเนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจเเละการจัดการองค์การ

5.1. -

5.2. โครงสร้างองค์การ

5.2.1. 1.ภาระหน้าที่ : กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน ช่วยให้ทราบถึงขอบเขต 2.การแบ่งงานกันทำ : จัดให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบเเละลดหลั่นตามความเหมาะสม 3.สายการบังคับบัญชา : ความสัมพันธ์ระดับชั้นระหว่างผู้บังคับบัญชาเเละผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ช่วงการควบคุม : บอกให้ทราบว่าใครรับผิดชอบต่อใคร มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เเละความรับผิดชอบอย่างไร 5.เอกภาพในการบังคับบัญชา : บอกให้ทราบถึงอำนาจในการควบคุมอยู่ที่บุคคลใด เพื่อไม่ให้เกิดการซับซ้อนหรือก้าวก่ายหน้าที่

5.3. ปัจจัยมี่มีผลกระทบต่อการออกเเบบโครงสร้างองค์การ

5.3.1. 1.กลยุทธ์ : มีการเเบ่งกลยุทธ์เป้าหมายเเละกลยุทธ์รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจเพื่อให้องค์กรมีความข้องตัวในการบริหารจัดการ 2.สิ่งเเวดล้อม : สิ่งที่เป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3.เทคโนโลยี : การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเเข่งขันกับผู้ต่อสู้ 4.ขนาดขององค์การ : มีการแบ่งสัดส่วนของตำเเหน่งงานตามขนาดขององค์กรยิ่งใหญ่มากก็ต้องมีมาก 5.วงจรชีวิตขององค์การ : การทำงานตั้งเเต่เเรกเริ่มออกสินค้า สินค้าเริ่มเข้าสู่ท้องตลาด ไปจนถึงการเจริญเติบโตขององค์กร ผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีการประสานงานเเละการจัดการเป็นอย่างดี

6. -

7. บทที่ 4 วัฒนธรรมองค์การ

7.1. วัฒนธรรมองค์การ คือ การยึดเหนี่ยวพฤติกรรมของบุคลากรให้ปฏิบัติตามเเละเป็นเเรงผลักดันให้องค์การเดินทางตามของวิสัยทัศน์ พันธกิจเเละเป้าหมายที่ต้องการได้โดยบุคลากรในองค์การต้องช่วยกันดูแลและปฏิบัติให้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี

8. บทที่ 5 การบริหารเเละความขัดเเย้ง

8.1. การบริหารความขัดเเย้ง 1.กำหนดขอบเขตของปัญหา 2.แก้ไขที่ต้นเหตุ 3.เริ่มแก้ไขทีละประเด็นไม่รอให้เรื่องบานปลาย 4.ทำให้เกิดความยอมรับในความเเตกต่าง 5.หาเเนวคิดหรือข้อมูลใหม่ๆแทนการมุ่งเน้นเเต่เรื่องเก่า 6.เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมิตรภาพเเละความไว้วางใจ

8.2. -

8.3. -

8.4. ความขัดเเย้ง หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลของสมาชิกองค์การเกิดความคิดเห็นและปฏิบัติงานไม่ตรงกันส่งผลให้เกิดการเเตกความสามัคคีเเละส่งผลให้องค์การเกิดผลเสีย