การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ by Mind Map: การบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1. ความหมาย การดำเนินธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ การสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ (FD)

2. ประโยชน์ของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

2.1. เศรษฐกิจในปรเทศแข็งแกร่ง

2.2. การจ้างงานในประเทศเพิ่มขึ้น

2.3. รัฐบาลมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษี

2.4. เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

2.5. ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

2.6. สร้างความมั่นคงทางการเมือง การปกครองและอำนาจการต่อรองในเวทีโลก

3. วิวัฒนาการของรูปแบบการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

3.1. ระยะที่ธุรกิจดำเนินการในตลาดภายในประเทศ

3.1.1. ใช้ข้อมูลจากตลาดในประเทศเท่านั้นในการตัดสินใจ

3.2. ระยะเวลาที่ธุรกิจดำเนินส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

3.2.1. การส่งออกเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ

3.3. ระยะเวลาการพัฒนาสู้ตลาดระหว่างประเทศ

3.3.1. หลังส่งออกซักระยะอาจมีอุปสรรคทำให้การส่งออกไม่สะดวก

3.4. ระยะพัฒนาสู่ตลาดนานาชาติ

3.4.1. จัดประเทศที่เหมือนกันเข้าไว้กลุ่มตลาดเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

3.5. ระยะการพัฒนาสู่ตลาดระดับโลก

3.5.1. มองตลาดโลกเป็นตลาดเดียว

3.5.2. พยายามลดต้นทุน

3.5.3. แลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน เทคโนโลยี

3.5.4. พยายามตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุก่วนของตลาดโลก

4. กลยุทธ์การออกสู่ตลาดต่างประเทศ

4.1. การส่งออก

4.2. การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ

4.3. การทำสัญญาการผลิต

4.4. การมอบใบอนุญาติ

4.5. การให้สัมปทาน

4.6. การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

4.7. การทำธุรกิจเฉพาะโครงการ

5. เหตุผลในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างง่ายดาย การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น

6. สภาพแวดล้อมในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6.1. สภาพแวดล้อมทางการเมือง

6.2. สภาพแวดล้อมทางกฏหมาย

6.3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

6.4. สภาพแวดเล้อมทางเทคโนโลยี

7. การบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ

7.1. ด้านภาษีของแต่ละประเทศ

7.2. ค่าเงินตราของแต่ละประเทศ

7.3. ความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงค่าเงินและอัตราเงินเฟ้อแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

7.4. ระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินเข้า-ออก ของประเทศต่างๆ

8. การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

8.1. การขนส่งทางบก

8.2. การขนส่งทางเรือ

8.3. การขนส่งทางอากาศ

8.4. การขนส่งทางท่อ เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน

8.5. การขนส่งทางอินเตอร์เนต