نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی) by Mind Map: نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی)

1. شناسایی خطا

1.1. بررسی صحت خطای اعلام شده

1.2. اهمیت خطا و شدت تاثیر آن برای سیستم

1.3. زمان شناسایی خطا در بستر پروژه

1.4. سیستم تضمین/کنترل کیفیت

1.4.1. آموزش

1.4.2. اتوماسیون اداری

1.4.3. دستورالعمل های شرکتی

1.4.4. check list

1.5. حس مسئولیت پذیری فردی و تیمی

1.5.1. حس تعلق خاطر داشتن به سیستم

1.6. مشورت در داخل سیستم وبیرون سیستم

1.7. پذیرش خطا از طرف فرد یا افراد

1.8. مشخص بودن عواقب اعلام خطا و برخورد عادلانه با خطاکار

1.8.1. تنبیه

1.8.2. تخفیف در تنبیه به دلیل تلاش فرد برای جبران

2. بررسی شدت و اهمیت خطا و گستردگی گروه های درگیر

2.1. فرد

2.2. بخش

2.3. پروژه

2.4. مدیریت طرح

2.5. کارفرما

3. ثبت مستندات و دلایل بروز خطا

3.1. منبع جبران خسارت

3.2. مشخص کردن/ نکردن مقصر

3.2.1. پیدا کردن راه حل اولویت دارد

3.2.2. مشخص کردن مقصر جهت بسته شدن موضوع و ایجاد راهکار پیشگیرانه مناسب

4. اقدام اصلاحی

4.1. رفع و رسیدگی به خطا

4.1.1. تلاش افراد برای حل

4.1.2. تشکیل جلسه برای همفکری و بررسی چند جانبه

4.1.3. بررسی راهکارهای مختلف

4.1.4. برگزاری جلسه شبیه سازی برای توضیح مسئله به گروه های دیگر

5. اقدام پیشگرانه

5.1. ایجاد سیستم و دستورالعمل برای جلوگیری از بروز مجدد خطا در سیستم

5.2. ثبت درس اموخته ها در سیستم شرکت