نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی) by Mind Map: نحوه برخورد با خطا در سازمان(قدیمی)

1. ثبت مستندات و دلایل بروز خطا

1.1. منبع جبران خسارت

1.2. مشخص کردن/ نکردن مقصر

1.2.1. پیدا کردن راه حل اولویت دارد

1.2.2. مشخص کردن مقصر جهت بسته شدن موضوع و ایجاد راهکار پیشگیرانه مناسب

2. اقدام اصلاحی

2.1. رفع و رسیدگی به خطا

2.1.1. تلاش افراد برای حل

2.1.2. تشکیل جلسه برای همفکری و بررسی چند جانبه

2.1.3. بررسی راهکارهای مختلف

2.1.4. برگزاری جلسه شبیه سازی برای توضیح مسئله به گروه های دیگر

3. اقدام پیشگرانه

3.1. ایجاد سیستم و دستورالعمل برای جلوگیری از بروز مجدد خطا در سیستم

3.2. ثبت درس اموخته ها در سیستم شرکت

4. شناسایی خطا

4.1. بررسی صحت خطای اعلام شده

4.2. اهمیت خطا و شدت تاثیر آن برای سیستم

4.3. زمان شناسایی خطا در بستر پروژه

4.4. سیستم تضمین/کنترل کیفیت

4.4.1. آموزش

4.4.2. اتوماسیون اداری

4.4.3. دستورالعمل های شرکتی

4.4.4. check list

4.5. حس مسئولیت پذیری فردی و تیمی

4.5.1. حس تعلق خاطر داشتن به سیستم

4.6. مشورت در داخل سیستم وبیرون سیستم

4.7. پذیرش خطا از طرف فرد یا افراد

4.8. مشخص بودن عواقب اعلام خطا و برخورد عادلانه با خطاکار

4.8.1. تنبیه

4.8.2. تخفیف در تنبیه به دلیل تلاش فرد برای جبران

5. بررسی شدت و اهمیت خطا و گستردگی گروه های درگیر

5.1. فرد

5.2. بخش

5.3. پروژه

5.4. مدیریت طرح

5.5. کارفرما