สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท by Mind Map: สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท

1. Process คือ โปรแกรมที่กำลังถูกเอ็กซิคิวซ์ เราอาจเปรียบเทียบโปรแกรมเหมือนกับรถยนต์ที่จอดนิ่งอยู่ ที่พร้อมที่จะวิ่งไปในระบบหลายโปรแกรม (Multiprogramming) โปรเซสอาจเปรียบกับรถยนต์ที่วิ่งออกจากจุดเริ่มต้น ถ้ามีหลายโปรเซสอยู่ในระบบก็เหมือนกับการที่เรามีรถหลายคันที่จะต้องออกวิ่งไปพร้อม ๆ กัน ตัวซีพียูเปรียบได้กับคนขับรถยนต์ ถ้าซีพียูมีตัวเดียวก็เหมือนกับคนขับรถมีเพียงคนเดียว ดังนั้นเมื่อรถหลายคันออกวิ่งการที่คนขับรถคนเดียวจะพารถหลาย ๆ คันวิ่งไปต้องขับทีละคันให้วิ่งเดินหน้าไปทีละนิด เวียนเปลี่ยนไปจนครบทุกคัน จนถึงจุดหมายปลายทาง (โปรแกรมสิ้นสุดลง) นั้นคือ เรามีโปรเซสหลาย ๆ โปรเซสทำงานพร้อม ๆ กัน ได้โดยมีซีพียูเพียงตัวเดียว

2. Output ความหมายของเอาต์พุต (Output) เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่ง ๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการประมวลผลเป็นเอาต์พุต

3. ความหมายของอินพุต (Input) -อินพุต หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ หรือโปรแกรมคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการประมวลผลต่อไป ความหมายของอุปกรณ์อินพุต (Input Device) -อุปกรณ์อินพุต หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถอินพุตข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งต่าง ๆ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

4. Storage ความหมายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมคำสั่งและสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างถาวรเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) ประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

5. Output 1.CPU fan 2.lcd display 3.laser printer 4.in ear 5.headphone 6.VGA card 7.projector

6. Process 1.Mainboard 2.GPU 3.Sound card

7. Input 1.Power supply 2.Webcam 3.Port VGA 4.Joystick

8. Storage 1.CD 2.SSD 3.RAM 4.UPS 5.CD ROM