สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท by Mind Map: สรุปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4ประเภท

1. Output ความหมายของเอาต์พุต (Output) เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่ง ๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการประมวลผลเป็นเอาต์พุต

2. ความหมายของอินพุต (Input) -อินพุต หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ หรือโปรแกรมคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการประมวลผลต่อไป ความหมายของอุปกรณ์อินพุต (Input Device) -อุปกรณ์อินพุต หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถอินพุตข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งต่าง ๆ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

3. Storage ความหมายของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมคำสั่งและสารสนเทศต่าง ๆ ไว้อย่างถาวรเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) ประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

4. Input 1.Power supply 2.Webcam 3.Port VGA 4.Joystick

5. Storage 1.CD 2.SSD 3.RAM 4.UPS 5.CD ROM

6. Process คือ โปรแกรมที่กำลังถูกเอ็กซิคิวซ์ เราอาจเปรียบเทียบโปรแกรมเหมือนกับรถยนต์ที่จอดนิ่งอยู่ ที่พร้อมที่จะวิ่งไปในระบบหลายโปรแกรม (Multiprogramming) โปรเซสอาจเปรียบกับรถยนต์ที่วิ่งออกจากจุดเริ่มต้น ถ้ามีหลายโปรเซสอยู่ในระบบก็เหมือนกับการที่เรามีรถหลายคันที่จะต้องออกวิ่งไปพร้อม ๆ กัน ตัวซีพียูเปรียบได้กับคนขับรถยนต์ ถ้าซีพียูมีตัวเดียวก็เหมือนกับคนขับรถมีเพียงคนเดียว ดังนั้นเมื่อรถหลายคันออกวิ่งการที่คนขับรถคนเดียวจะพารถหลาย ๆ คันวิ่งไปต้องขับทีละคันให้วิ่งเดินหน้าไปทีละนิด เวียนเปลี่ยนไปจนครบทุกคัน จนถึงจุดหมายปลายทาง (โปรแกรมสิ้นสุดลง) นั้นคือ เรามีโปรเซสหลาย ๆ โปรเซสทำงานพร้อม ๆ กัน ได้โดยมีซีพียูเพียงตัวเดียว

7. Output 1.CPU fan 2.lcd display 3.laser printer 4.in ear 5.headphone 6.VGA card 7.projector

8. Process 1.Mainboard 2.GPU 3.Sound card