ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน by Mind Map: ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

1. อนามัยแม่จะเรา

1.1. EMR 4 คน

1.2. ส่งต่อ 5-10 ราย โดย EMR

1.3. AED

1.3.1. แนวโน้มให้ EMS แม่จะเรา

1.4. แผนในการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1.4.1. เน้นระดับครัวเรือน

1.4.2. สป.สช. กองทุนตำบล

2. รพ.สต.บ้านห้วยบง

2.1. ไม่มีรถเฉพาะ

2.2. ใช้สำหรับการส่งต่อ

2.3. การอบรม จิตอาสา การแพทย์ฉุกเฉิน

2.4. อัตรากำลัง จนท.

2.4.1. 6 ท่าน

2.5. ใช้โครงการ พระราชดำริ การช่วยฟื้นคืนชีพ จิตอาสาในครัวเรือน 25 คน

2.6. ส่งบุคลกร ที่ผ่านการอบรม ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด

3. รพ.สต.บ้านวังผา

3.1. รับผิดชอบ 252 หลังคาเรือน

3.2. ฟื้นฟู จนท.อบรม การแพทย์ฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ รพ.สต. 5 ดาว

3.3. มีรถส่งต่อผู้ป่วย 1 คัน

3.4. แผนการอบรม CPR

3.5. การอบรมให้ความรู้ การแจ้งข่าวสาร การสร้างเครือข่าย

3.6. ปัญหาและ อุปสรรค

3.6.1. ใกล้ชายแดน

3.6.2. ผู้ป่วยติดเตียงและภาวะ เสี่ยงฉุกเฉิน 49+7

3.6.3. อุบัติเหตุ

3.6.4. การเชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ

4. รพ.สต.บ้านสันป่าไร่

4.1. อัตรากำลัง

4.1.1. จนท.ข้าราชการ 3 คน

4.1.2. ลูกจ้าง ...คน

4.2. ภาวะฉุกเฉินขอสนับสนุนจากทาง ทต.แม่จะเรา

4.3. มีรถยนต์ในการใช้งานทั่วไป

4.4. ไม่มีรถสำหรับการส่งต่อ

4.5. มีจิตอาสาในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

4.6. การฝึกอบรม ตามเกณฑ์

4.7. การส่งต่อ

4.7.1. พิจารณาตามสถานการณ์

4.7.2. ชาวบ้านบริหารจัดการเอง

4.7.3. รพ.สต.ส่งเองบ้าในบางกรณี

4.8. ปัญหาและอุปสรรค

4.8.1. 1669 สื่อสารผิดพลาด

4.8.2. ใช้การสื่อสารตรงกับ รพ.สต. และ EMS แม่จะเรา

4.9. ผู้นำชุมชนช่วยในการพิจารณาในการแจ้งเหตุ

5. รพ.สต.บ้านทุ่งมะขามป้อม

5.1. จนท. 7 คน

5.1.1. ลูกจ้าง มหาวิทยาลัย 1

5.1.2. พกส. 1 คน

5.1.3. ข้าราชการ 3 คน

5.1.4. ทุกคน ผ่านการอบรม ในการฟื้นฟู ความรู้

5.2. รับผิดชอบ 3 หมู่ บ้าน

5.3. มีพื้นที่สูง ในการดูแล

5.3.1. ผู้นำชุมชนหรือชาวบ้าน บริหารจัดการเอง

5.4. ยังไม่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

5.4.1. ใช้บริการจากทาง ทต.แม่จะเรา

5.5. มีรถยนต์ ในการใช้งานทั่วไป

5.6. การฝึกอบรม CPR แก่ อสม.ในพื้นที่ ( แบบ new normal )

5.7. ขยายผล ให้แก่ ผู้นำชุมชนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อื่นๆ ต่อ

6. ทต.ทุ่งหลวง

6.1. มีรถ การแพทย์ฉุกเฉิน 1 คัน

6.2. จนท. 2 คน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินโดยตรง

6.3. ปัจจุบัน ยังไม่ได้ดำเนินการ ขาดอัตรากำลัง

6.4. แผนปี 65 รถ 1 คัน คน 1 คน

6.5. ปัญหาและอุปสรรค

6.5.1. งบประมาณ มีจำกัด

7. อบต.พระธาตุ

7.1. ปัญหาและอุปสรรค

7.1.1. ขาดงบประมาณ บางส่วนนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ด้านโควิด

7.1.2. ยังไม่มีการพูดคุย ในระบบผู้บริหารเทศบาล

7.1.3. การเลือกตั้งสภาฯ ใหม่

7.1.4. ยังขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7.2. อัตรากำลัง

7.2.1. ผู้ที่ผ่านการอบรม EMR 6 คน

7.2.2. จนท. ในการทำงานเน้น ด้านการบริบาล 3 คน

7.3. แนวทางในอนาคต

7.3.1. การจัดซื้อรถ

8. รพ.แม่ระมาด

8.1. เวชกิจเฉพาะ 5 คน

8.1.1. เวรละ 3 เช้า

8.1.2. เวรบ่าย 1

8.1.3. ดึก 1

8.2. ภาระเพิ่มด้านโควิด

8.3. ส่วนสนับสนุน

8.3.1. การอบรม การปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ

8.3.2. การผลิต EMR ฝึกอบรม 5 วัน

8.3.2.1. แนวโน้มการอบรม ในปี 2565

8.3.2.2. เสนอโครงการ ในเดือน ธันวาคม 2564

8.3.3. สพฉ. จัดทำประกันชีวิต ฟรี สำหรับสมาชิกที่ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี และ คนในครอบครัว 200

8.4. การสั่งการ

8.4.1. ประสานกับศูนย์ใหญ่ ( แม่สอด ) ผ่าน 1669

8.4.2. สั่งการประสานตรง กับ ทต.แม่จะเรา

8.4.3. ประสานตรง 055-581229 ต่อ 107

9. การจัดทำ MOU

9.1. ดำเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์

9.1.1. มีผู้บริหารศูนย์ ( ประธาน โดยนายก )

9.1.2. มี รพ.สต. เป็น คณะกรรมการ

9.2. ผ่านการจัดตั้งแผนตาม อปท. นั้นๆ

9.3. พิจารณา

9.3.1. ระยะเวลา กี่...4.ปี ตามวาระการบริหารของ อปท.

9.4. เกณฑ์ ข้อกำหนด

9.4.1. การประชุม 2 ครั้ง ต่อ ปี

9.5. การบริหาร งบประมาณ

9.6. การบริหารพัสดุ