กลยุทธ์ในการบริหารศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กลยุทธ์ในการบริหารศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา by Mind Map: กลยุทธ์ในการบริหารศูนย์ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา

1. สร้างนวัตกรรมชุมชนที่เป็นประโยชน์ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ภายในปี 2561

2. เป็นพื้นที่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ ในระดับต้นของประเทศ ในปี 2563

3. หาตัวตนที่แท้จริง

3.1. วิเคราะห์ความ ต้องการของชุมชน

3.1.1. ต้องการอะไร

3.2. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน บริบทของพื้นที่ หาจุดแข็ง จุดอ่อนตนเองให้เจอ

3.2.1. 2S

3.2.1.1. โครงสร้างในองค์กร

3.2.1.2. ระบบบริการในองค์กร

3.2.2. 4M

3.2.2.1. คน

3.2.2.2. กลไก / เครื่องมือ

3.2.2.3. การจัดการ การบริหาร

3.3. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก หาวิกฤตและโอกาศ

3.3.1. P นโยบายของกระทรวง นโยบายการเมือง

3.3.2. S สภาพแวดล้อมทางสังคม

3.3.3. E สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

3.3.4. T เทคโนโลยีที่ใช้และสนับสนุน

4. สร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชน

4.1. ร่วมคิด

4.1.1. มีคณะกรรมการต่างๆ เข้ามาร่วม

4.2. ร่วมทำ / ดำเนินการ

4.2.1. เด็ก เยาวชน อาสา ดูแล

4.3. ร่วมจ่าย

4.3.1. ผ้าป่า กองทุนหมุนเวียน

4.4. ส่งเสริม ให้กำลังใจ

4.4.1. งบประมาณ

4.4.2. เป็นกระบอกเสียง ส่งต่อสิ่งดีๆ

5. มีเป้าหมายที่ ชัดเจน มั่นคง

5.1. เป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้าน ICT ในปี 2563

5.2. เป็ฯศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นภายในปี 2563

5.3. เป็ฯแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของพื้นที่ต่างๆ ภายในปี 2563

5.4. เป็นศูนย์ ICT ที่มีระบบ Internet ไวที่สุดในประเทศไทย ภายในปี 2563

5.5. เป็ฯชุมชนที่มีการเรียนรู้ผ่านระบบ WIFI ทั่วทุกชุมชน ภายในปี 2565

6. พัฒนาตามเทรน ที่ล้ำไปกว่าเทรน

6.1. ดูแนวโน้มในการพัฒนา แล้วก้าวข้ามไปให้อยู่ข้างหน้าเสมอๆ

6.2. พัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่รองรับ

6.3. พัฒนาในสิ่งที่แปลกใหม่

6.4. พัฒนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์

7. งานที่เกิดผลลัพท์