ตัวชี้วัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวชี้วัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ by Mind Map: ตัวชี้วัด คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1. การมีงานทำของบัณฑิต

1.1. เป้า > 80 %

1.1.1. ภาคปกติ

1.1.2. ภาคพิเศษ

1.2. ผู้รับผิดชอบ

1.2.1. ฝ่ายวิชาการ

1.2.1.1. งานวิชาการประสานงานส่งแบบฟอร์ม

1.2.1.2. งานแนะแนวเก็บข้อมูลแบบสำรวจ

1.2.1.3. วิชาการ สรุป

1.3. สูตรวิเคราะห์

1.4. หลักฐาน

1.4.1. แบบสำรวจ

1.4.2. แบบรายงาน

2. % หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2.1. เป้าหมาย ไม่ต่ำกวา 5 %

2.2. การคำนวณ

2.3. หลักฐาน

2.3.1. ชื่อหลักสูตร

2.3.2. เล่มหลักสูตร

2.4. ผู้รับผิดชอบ

2.4.1. ตัวชี้วัด

2.4.1.1. วิชาการ

2.4.2. รายงาน

2.4.2.1. แผนกธุรการ

3. ร้อยละบุคลาการพัฒนาตาม cluster

3.1. เป้า 5 %

3.1.1. บุคลากร 88

3.1.2. บุคลากรที่พัฒนา 4.4 คน

3.2. สูตรคำนวณ

3.2.1. อาจารย์ที่ได้รัยการพัฒนา/อาจารย์ทั้งหมด x 100

3.3. หลักฐาน

3.3.1. รายชื่อบุคลากรทั้งหมด 88 คน

3.3.2. รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 4.4 คน

3.4. ผู้รับผิดชอบ

3.4.1. ธุรการคณะ

4. งานนำเสนอ

4.1. เป้าหมาย 10 เรื่อง

4.1.1. ประชุมวิชาการ

4.1.1.1. ระดับชาติ 0.2 คะแนน

4.1.1.2. นานาชาติ หรือ อนุสิทธิบัติ 0.6 คะแนน

4.1.1.3. TCI กลุ่ม 1 0.8 คะแนน

4.1.1.4. TCI กลุ่ม 1 1 คะแนน

4.1.2. วารสาร

4.1.2.1. ระดับชาติ

4.1.2.2. ระดับนานาชาติ 1 คะแนน

4.1.3. งานสร้างสรร

4.1.3.1. สารธารณะ net 0.2 คะแนน

4.1.3.2. ระดับสถาบัน 0.4 คะแนน

4.1.3.3. ระดับชาติ 0.6 คะแนน

4.1.3.4. ระหว่างประเทศ 0.8 คะแนน

4.1.3.5. นานาชาติ 1 คะแนน

4.1.4. การคำนวณ

4.1.5. หลักฐาน

4.1.5.1. หลักฐานการเผยแพร่

4.1.5.2. ชื่อผลงาน

4.1.5.3. ชื่อผลงานปีฐาน

4.1.6. ผู้รับผิดชอบ

4.1.6.1. แผนกงานบริการวิชาการ

5. รายได้จากงานวิจัย

5.1. เป้าหมาย 0.5 ล้าน

5.1.1. หลักฐาน

5.1.1.1. รายบะเอียดการเบิกจ่าย

5.1.1.2. ชื่อโครงการ

5.1.2. ผู้รับผิดชอบ

5.1.2.1. แผนกงานวิชาการและวิขัย

6. จำนวนงานวิจัย นวัตกรรม ตอบ โจทย์ 10 อุต

6.1. เป้าหมาย 1 งาน

6.1.1. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับคณะทรัพย์

6.1.1.1. เกษตรและเทคโนโลยี

6.1.1.2. อุตสาหกรรมแปรรูป

6.1.1.3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6.1.1.4. การแพทย์ครบวงจร

6.1.2. หลักฐาน

6.1.2.1. ผลงาน

6.1.3. ผู้รับผิดชอบ

6.1.3.1. แผนกงานวิชาการและวิจัย

7. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

7.1. เป้าหมาย 2 วิสาหกิจ

7.1.1. คูปองโอทอป

7.2. หลักฐาน

7.3. ผู้รับผิดชอบ

7.3.1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย

8. ชุมชนนวัตกรรม

8.1. เป้าหมาย 1 ชุมชน

8.1.1. หมู่บ้านราชมงคล

8.1.1.1. บ้านโนนหัวช้าง

8.1.1.2. บ้านนาเชือก

8.1.1.3. บ้านคึม

8.1.1.4. บ้านพันนา

8.1.1.5. บ้านม่วง

8.2. ผู้รับผิดชอบ

8.2.1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย

8.3. หลักฐาน

9. ความพึงพอใจกถ่ายทอดนวัตกรรม

9.1. เป้าหมาย 80%

9.2. ผู้รับผิดชอบ

9.3. หลักฐาน

10. 10% ของบุคลากรได้รับการถ่ายทอด

10.1. เป้า 20%

10.1.1. บคลากรทั้งหมด

10.1.2. บุคลากรที่ได้รับพัฒนา

10.2. ผู้รับผิดชอบ

10.2.1. วิชาการ

10.3. หลักฐาน

11. คะแนน edpex

11.1. เป้า

11.1.1. 60 0 คะแนน

11.1.2. 61 100 คะแนน

11.2. ผู้รับผิดชอบ

11.2.1. ประกัน

11.3. หลักฐาน

12. % เงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น

12.1. เป้า 5 %

12.1.1. หอพัก

12.1.2. ้องประชุม

12.1.3. งานบริการวิชาการ

13. ITA

13.1. เป้า 80 %

13.2. ผู้รับผิดชอบ

13.2.1. สนง

14. ความพึงพอใจสายสนับสนุน

14.1. เกณฑ์

14.2. หลักฐาน

15. % การเบิกจ่าย

15.1. เป้า ทัน 80 %

15.2. ผู้รับผิดชอบ

16. สาธารณูปโภค

16.1. green u