กระบวนการซอฟต์แวร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการซอฟต์แวร์ by Mind Map: กระบวนการซอฟต์แวร์

1. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

3. 1.ซอฟต์แวร์ระบบ

3.1. ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบการทำงานพิ้นฐาน เช่น การปิดเปิดคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามโปรแกรมทันที ซึ่งโปรแกรมคำสั่งก็คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ที่เก็บไว้รอมหรือในแผ่นจานแม่เหล็ก เครื่องคอมพิวเตอร์หากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบเครื่องก็จะทำงานไม่ได้

4. ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภท

5. 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

5.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และปัจจุบันยังมีการพัฒนาออกจำหน่าย ทำให้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานด้านต่างๆทำได้อย่างกว้งขวางและแพร่หลาย ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ

6. ซอฟต์แวร์หมายถึง

6.1. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ คือเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของคนเรา ทั้งการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า การศึกษา การทำธุรกิจ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง ทำให้ผ่อนคลายและสนุกเพลิดเพลิน เมื่อคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คน จึงต้องมีการจัดวางระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือจัดเก็บข้อมูลตามที่เราต้องการ ซึ่งตัวจัดการระบบนี้เรียกว่า “ซอฟต์แวร์”

7. ความหมายและความจำเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์

7.1. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์ จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับการทำงานของคอมพิวเตอร์เพราะเป็นส่วนของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซึ่งนอกจากจะสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ซอฟต์แวร์ยังจำเป็นสำหรับเครื่องใช้หรืออุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หุ่นยนต์ในโรงงาน และโทรศัพท์มือถือ หากขาดซอฟต์แวร์อุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้

8. การทำงานและชนิดของ ซอฟต์แวร์

8.1. การใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีในการทำงาน จำเป็นจะต้องมีสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดความต้องการให้คอมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบัติตาม นั้นก็คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจพัฒนาขึ้นมาเองโดยผู้ใช้งาน หรือผู้พัฒนาระบบ

9. สรุป

9.1. ซอฟต์แวร์ (software) ก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนของระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และยังเป็นชุดคำสั่งที่ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ หากขาดซอฟต์แวร์อุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้