HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO by Mind Map: HỆ THỐNG QUY TRÌNH CÔNG TY TNHH PASSIO

1. PHÒNG KẾ TOÁN - KHO & MUA HÀNG - 12 QUY TRÌNH

1.1. 09 QUY TRÌNH:

1.2. 1/ QT mua hàng - nhập kho

1.3. 2/ QT xuất kho

1.4. 3/ QT quản lý mã hàng

1.5. 4/ QT vận chuyển hàng hóa

1.6. 5/ QT kiểm kê, đổi, trả hàng hóa

1.7. 6/ Quy trình hủy hàng

1.8. 7/ QT thanh toán

1.9. 8/ QT quản lý nguồn thu

1.10. 9/ QT quản lý hoạt động chi

1.11. 10/ QT trình quản lý tài sản

1.12. 11/ QT chọn NCC - đánh giá nguồn cung cấp NVL, hàng hóa

1.13. 12/

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH - NS

2.1. 1/ QT Xây dựng nhu cầu tuyển dụng nhân sự

2.2. 2/ QT tuyển dụng

2.3. 3/ QT đào tạo - học việc

2.4. 4/ QT xét nâng lương, thưởng

2.5. 5/ QT thăng chức, luôn chuyển vị trí

2.6. 6/ QT cho thôi việc

3. PHÒNG ĐIỀU HÀNH - BAN GIÁM ĐỐC

3.1. 1/ QT đánh giá phòng ban

3.2. 2/ QT điều hành cuộc họp

3.3. 3/ QT

4. PHÒNG HỆ THỐNG - KIỂM SOÁT NỘI BỘ

4.1. 1/ QT kiểm soát nội bộ

4.2. 2/ QT kiểm tra, đánh giá cửa hàng

4.3. 3/ QT

4.4. 4/ QT

5. PHÒNG MARKETING - IT

5.1. 1/ QT Content Marketing

5.2. 2/ QT duyệt file thiết kế

5.3. 3/ QT

5.4. 4/

6. CỬA HÀNG THUỘC HỆ THỐNG

6.1. 1/ QT thành lập mới cửa hàng

6.2. 2/ QT vận hành tại cửa hàng