ธาตุกัมมันตรังสี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ธาตุกัมมันตรังสี by Mind Map: ธาตุกัมมันตรังสี

1. การเกิดกัมมันตรังภาพรังสี

1.1. กัมมันตรังภาพรังสีเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เกิดจากธาตุกัมมันตรังสี

1.1.1. U-238

1.1.2. Th - 232

2. การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

2.1. เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสแล้วเกิดเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ที่เสถียรกว่า โดยการแผ่รังสีออกมา

2.1.1. รังสีแอลฟา

2.1.1.1. สัญลักษณ์ a

2.1.1.2. มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 อนุภาค

2.1.1.2.1. มีประจุไฟฟ้า+2มีเลขมวล 4

2.1.1.3. มีประจุไฟฟ้า+2 มีเลขมวล 4

2.1.1.4. มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำมากไม่สามารถผ่านแผ่นกระดาษหรือโลหะบางๆได้

2.1.1.5. เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าโดยเบนเข้าหาขั้วลบ

3. ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี

4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์

5. การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี