การปฐมนิเทศงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฐมนิเทศงาน by Mind Map: การปฐมนิเทศงาน

1. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1. ผู้บริหารระดับสูง

1.2. หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

1.3. สานงานโดยตรง

2. ขั้นตอนการปฐมนิเทศ

2.1. วางแผนการปฐมนิเทศ

2.1.1. ทำการวางแผนและออกแบบโครงการเพ่อให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด

2.1.1.1. การเตรียมงาน

2.1.1.2. การเตรียมข้อมูล

2.2. การดำเนินการปฐมนิเทศ

2.2.1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานประสานงานกับหน่วยงานอื่น

2.3. ประเมินผลการดำเนินงาน

2.3.1. การใช้แบบทดสอบ

2.3.2. การสัมภาษณ์

2.4. การปรับปรุงการดำเนินงาน

2.4.1. นำผลการประเมินงานมาศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เพื่อปรับปรุงโครงการ

3. ระดับของการปฐมนิเทศ

3.1. หัวข้อในการปฐมนิเทส

3.1.1. เรื่องทั่วไปขององค์กร

3.1.2. สภาพการปฏิบัติงาน

3.1.3. สิทธิ สวัสดิการและผลประโยชน์

3.2. ลักษณะการปฐมนิเทศ

3.2.1. การปฐมนิเทศรวมขององค์การ

3.2.2. การปฐมนิเทศงาน

3.2.3. ดำเนินการรวมกัน

3.2.3.1. องค์การเริ่มปฐมนิเทศรวมในช่วงแรกหลังจากนั้นแยกย้ายไปตามตนสังกัด

3.2.3.2. บุคลากรใหม่เข้าทำงานกับตนสังกัดโดยหัวหน้าให้คำแนะนำ

4. ความหมาย

4.1. กิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่โดยการแนะนำและสร้างความคุ้นเคยในเรื่องต่างๆ

5. วัตถุประสงค์

5.1. การปฐมนิเทศที่ประสบความสำเร็จ

5.1.1. บุคลากรเข้าใจองค์กรโดยรวม

5.1.2. บุคลากรเข้าใจความมุ่งหวังขององค์กรและพฤติกรรม

5.1.3. บุคลากรเข้าใจความมุ่งหวังขององค์กรและพฤติกรรม

5.1.4. เริ่มต้นปรับตัวเข้ากับสังคม

5.2. วัตถุประสงค์หลัก

5.2.1. ช่วยในการปรับตัว

5.2.2. สร้างความประทับใจ

5.2.3. สร้างการยอมรับ

5.2.4. สร้างความประทับใจ

5.3. วัตถุประสงค์โดยรวม

5.3.1. ลดปัญหาเกี่ยวกับต้นทุน

5.3.2. ลดปัญหาความกังวล

5.3.3. ลดอัตราบุคลากรลาออก

5.3.4. ประหยัดเวลาหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน

5.3.5. ช่วยบุคลากรใหม่เข้าใจเกี่ยวกับความขาดหมาย

6. ระบบพี่เลี้ยง

6.1. ระบบพี่เลี้ยง(Mentor System) คือการที่หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ เข้าใจในกฏและวัฒธรรม มาทำหน้าที่ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรใหม่