Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GEOGRAPHY by Mind Map: GEOGRAPHY

1. เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศน์

1.1. Geographic Information System ; GIS

1.1.1. ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงพื้นที่กับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของพื้นที่นั้นบนพื้นโลกโดยใช้คอมพิวเตอร์

1.2. Global Positioning System ; GPS

1.2.1. เทคโนโลยีที่ใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก

1.3. Remote Sensing ; RS

1.3.1. ระบบสำรวจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ ซึ่งติดไปกับยานดาวเทียมหรือเครื่องบิน

2. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล

2.1. แผนที่

2.1.1. แผนที่กายภาพ (Physical Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา

2.1.2. แผนที่วัฒนธรรม (Cultural Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เช่น แผนที่ประเทศ

2.2. ลูกโลก

2.2.1. การจำลองขนาดของโลกให้เล็กลง และใช้แสดงสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกลงบนลูกโลก

2.3. แผนภาพ

2.3.1. รูปที่เขียนขึ้นเพื่อประกอบคำอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ

2.3.2. วัฏจักรของน้ำ

2.4. ข้อมูลสถิติ

2.4.1. ข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมไว้ มีทั้งที่เป็นข้อความและตัวเลข

2.5. ภาพถ่ายทางอากาศ

2.5.1. การถ่ายภาพจากที่สูงในอากาศเหนือพื้นโลกโดยใช้เครื่องบิน

2.6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม

2.6.1. การถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลจากดาวเทียมแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นมายังสถานีรับภาคพื้นดิน

3. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้วัดลักษณะอากาศ

3.1. Thermometer

3.1.1. เครื่องมือสำหรับวัดอุณหภูมิ

3.2. Barometer

3.2.1. ครื่องมือสำหรับวัดความกดอากาศ

3.3. Anemometer

3.3.1. เครื่องมือใช้วัดความเร็วของลม

3.4. Hygrometer

3.4.1. อุปกรณ์ใช้ วัดความชื้นของอากาศ

3.5. Rain Gauge

3.5.1. เครื่องมือสำหรับตรวจวัดปริมาณฝน

4. เครื่องมือประเภทอุปกรณ์ทางภูมิศาสตร์

4.1. compass

4.1.1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใช้หาทิศทาง

4.2. planimeter

4.2.1. ใช้สำหรับวัดพื้นที่ในแผนที่

4.3. Stereoscope

4.3.1. อุปกรณ์ที่ใช้ดูรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อพิจารณาความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นที่นั้นๆ

4.4. Telescope

4.4.1. อุปกรณ์วัดระดับความสูงจากพื้นดิน

4.5. patograph

4.5.1. อุปกรณ์ที่ใช้จัดทำแผนที่ เพื่อย่อหรือขยายแผนที่ให้ได้ขนาด

4.6. measuring tape

4.6.1. สำหรับวัดระยะทางของพื้นที่ เมื่อลงไปสำรวจ