MÀN HÌNH PHÒNG BAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MÀN HÌNH PHÒNG BAN by Mind Map: MÀN HÌNH PHÒNG BAN

1. Kiểm tra giao diện chung

1.1. Kiểm tra sự hiển thị trên màn hình "Phòng Ban"

1.2. Kiểm tra chức năng "Tìm Kiếm"

1.2.1. Tìm kiếm thành công

1.2.1.1. Dữ liệu các phòng ban có sẵn trong DB

1.2.1.1.1. Tìm kiếm theo "Tên Phòng Ban"

1.2.1.1.2. Tìm kiếm theo "Tên Trưởng Phòng

1.2.1.1.3. Tìm theo "Email Trưởng Phòng"

1.2.1.2. '- Phòng ban B có trong DB và có "Tên trưởng phòng " trùng với phòng ban A

1.2.2. Tìm kiếm không thành công

1.2.2.1. Dữ liệu các phòng ban chưa có trong DB

1.2.2.2. Dữ liệu phòng ban có sẵn trong DB

1.2.2.2.1. Tìm kiếm theo "Tên Phòng Ban

1.2.2.2.2. Tìm kiếm theo "Tên Trưởng Phòng"

1.2.2.2.3. Tìm kiếm theo "Email trưởng phòng"

1.3. Kiểm tra button "Xóa"

1.3.1. Xóa thành công

1.3.1.1. Không có dữ liệu con ràng buộc

1.3.1.1.1. Kiểm tra trong DB

1.3.2. Xóa không thành công

1.3.2.1. Có dữ liệu con ràng buộc

1.3.2.1.1. Kiểm tra trong DB

2. KIỂM TRA BUTTON "THÊM PHÒNG BAN"

2.1. Kiểm tra thêm thành công

2.1.1. Dữ liệu chưa có trong DB

2.1.1.1. Nhập đầy đủ dữ liệu

2.1.1.2. "Tên Trưởng Phòng" đã có trong DB

2.1.2. Kiểm tra đồng thời thêm mới dữ liệu trên 2 PC

2.2. Kiểm tra thêm không thành công

2.2.1. Thêm mới bị trùng

2.2.1.1. Trùng "Tên Phòng Ban"

2.2.1.2. Trùng "Email Trưởng Phòng"

2.2.2. Dữ liệu chưa có trong DB

2.2.2.1. Nhập 1 trường , bỏ trống 2 trường

2.2.2.2. Nhập 2 trường , bỏ trống 1 trường

2.2.2.3. Bỏ trống 3 trường

2.2.3. Định dạng Email sai

2.2.3.1. Thiếu kí tự "@"

2.2.3.2. Bỏ trống sau kí tự "@"

2.2.3.3. Bỏ trống trước kí tự "@"

2.3. Kiểm tra button "X" trên màn hình "Thêm Phòng Ban"

2.4. Kiểm tra trong DB khi thêm mới thành công

2.5. Kiểm tra button "Hủy" trên màn hình "Thêm Phòng Ban"

3. Kiểm tra button "Sửa Phòng Ban"

3.1. Sửa thành công

3.1.1. Sửa "Email Trưởng Phòng"

3.1.2. Sửa "Tên Trưởng Phòng"

3.2. Sửa bị trùng dữ liệu

3.2.1. Sửa "Email Trưởng Phòng"

3.3. Sửa không thành công

3.3.1. Sửa "Tên Phòng Ban"

3.3.2. Bỏ trống trường "Tên Trưởng Phòng"

3.3.3. Bỏ trống cả trường "Tên Trưởng Phòng "và "Email Trưởng Phòng"

3.4. Kiêm tra trong DB khi đã sửa thành công

3.5. Kiểm tra button "Hủy"trên màn hình "Sửa Phòng Ban"

3.6. Kiểm tra button "X" trên màn hình "Sửa Phòng Ban"