Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Role by Mind Map: Role

1. Kiểm tra giao diện chung

1.1. Kiểm tra sự hiển thị đầy đủ của các trường trên màn hình

2. Kiểm tra trường hợp Refresh màn hình (Nhấn F5)

3. Kiểm tra bảng danh sách nhân viên cùng với quyền

4. Kiểm tra dữ liệu của droplist Role

5. Kiểm tra button Search

5.1. Kiểm tra khi không nhập dữ liệu

5.2. Kiểm tra khi nhập 1 dữ liệu trong textbox có kí tự %

5.3. Search đơn lẻ

5.3.1. Từng điều kiện : kiểm tra có trong DB=> thành công

5.3.2. Từng điều kiện : kiểm tra không có trong DB=> không thành công

5.4. Search cặp đôi

5.4.1. Hai điều kiện : kiểm tra có trong DB=> thành công

5.4.2. Hai điều kiện : kiểm tra không có trong DB=> không thành công

5.5. Search cặp ba

5.5.1. Ba điều kiện : kiểm tra có trong DB=> thành công

5.5.2. Ba điều kiện : kiểm tra không có trong DB=> không thành công

5.6. Search cặp bốn

5.6.1. Bốn điều kiện : kiểm tra có trong DB=> thành công

5.6.2. Bốn điều kiện : kiểm tra không có trong DB=> không thành công

6. Kiểm tra khi thay đổi quyền

7. Kiểm tra việc thực hiện thay đổi role đồng thời cùng 1 nhân viên trên 2 PC khác nhau

8. Kiểm tra dữ liệu đã được thay đổi và lưu thành công trong DB

9. Kiểm tra luồng chức năng của người bị thay đổi Role