SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH by Mind Map: SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

1. Social

1.1. Ông, bà nội

1.1.1. Bác ruột, bác dâu

1.1.1.1. Anh, chị họ

1.1.2. Chú, thếm

1.1.2.1. Em họ

1.1.3. Cô, dượng

1.1.3.1. Anh, chị hoặc em cô ông cậu

1.2. Ông, bà bác

1.2.1. Bác, cô, dượng

1.2.1.1. Anh, chị

1.3. Bà cô, ông dượng

1.3.1. Chú hoặc bác, cô, dượng

2. Họ ngoại

2.1. Ông, bà ngoại

2.1.1. Cậu, mợ

2.1.1.1. Anh, chị hoặc em bạn gì ruột

2.1.2. Gì dượng

2.1.2.1. Anh, chị hoặc em bạn gì ruột

2.2. ông, bà bác

2.2.1. Bác

2.3. ông chú, bà thếm

2.3.1. Chú, thếm

2.4. Bà cô, ông dượng

2.4.1. Cậu, mợ gì dượng