การจ่ายค่าตอบแทน และแผนการสร้างสิ่งจูงใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจ่ายค่าตอบแทน และแผนการสร้างสิ่งจูงใจ by Mind Map: การจ่ายค่าตอบแทน และแผนการสร้างสิ่งจูงใจ

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน

1.1. การกำหนดค่าตอบแทนให้ต่ำกว่าอัตราทั่วไป

1.2. การกำหนดค่าตอบแทนในระดับเดียวกับอัตราทั่วไป

1.3. การกำหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราทั่วไป

2. การพิจารณาปัจจัยในการปฏิบัติงาน

2.1. วิธีการกำหนดคะแนนเป็นตัวเลข

2.2. วิธีใช้ปัจจัยอื่นแทนปัจจัยการปฏิบัติงาน

3. การสำรวจค่าตอบแทน

3.1. คุณสมบัติของการบริหาร

3.2. ลักษณะของแรงงาน

3.3. คุณสมบัติพิเศษ

4. ความหมาย

4.1. ผลตอบแทนทั้งหมดที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงาน ให้นายจ้างซึ่งผลตอบแทนนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกัน

5. วัตถุประสงค์

5.1. ดึงดูดบุคลากร เพื่อจูงใจให้บุคลากร เข้าร่วมงานกับองค์กร

5.2. บริหารต้นทุน การกำหนดค่าตอบแทน ที่มีประสิทธิภาพจะสามรถนำมาใช้ เพื่อควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่าย ขององค์กรได้

5.3. จูงใจในการปฏิบัติงาน การกำหนด ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจะสร้าง ตวามพอใจให้แก่บุคลากรและป้องกัน ปัญหาที่จะส่งผลกระทบ

6. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าตอบแทน

6.1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

6.2. ปัจจัยแวดล้อม