สมรรถนะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สมรรถนะ by Mind Map: สมรรถนะ

1. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

1.1. ทักษะการใช้ชีวิตทั่วไป

1.1.1. สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไป

1.1.1.1. การทะเลาะ

1.1.1.2. ปัญหาในสังคม

1.2. ทักษะการใช้ชีวิตเฉพาะ

1.2.1. มีประสบการณ์ตรง

1.2.1.1. ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

1.2.1.2. โรคเอดส์

1.2.1.3. ปัญหายาเสพติด

1.3. การอยู่ร่วมกันในสังคม

1.3.1. การเห็นคุณค่าของตนเองเเละผู้อื่น

1.3.2. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

1.4. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1.4.1. การปฏิบัติ

1.4.2. การเรียนรู้

1.4.3. การคิด

1.5. ประสบการณ์

1.5.1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.5.2. ประยุกต์ใช้

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.1. ทักษะความรู้

2.1.1. การจำ

2.1.1.1. ชื่่อเเละอุปกรณ์

2.1.2. ด้านสติปัญญา

2.1.2.1. รู้

2.1.2.2. เข้าใจ

2.1.2.3. นำไปใช้

2.1.2.4. สังเคราะห์

2.1.2.5. วิเคราะห์

2.1.2.6. ประเมินผล

2.2. ทักษะความคิด

2.2.1. วิเคราะห์

2.2.1.1. เเยกเเยะได้

2.2.1.2. เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์ส่วนประกอบ

2.2.2. สังเคราะห์

2.2.3. การคิดสร้างสรรค์

2.2.3.1. การคิดนอกกรอบ

2.2.3.2. การรับรู้สิ่งใหม่

2.3. ทักษะการเเก้ปัญหา

2.3.1. การตัดสินใจ

2.3.2. การประเมินผล

2.4. มีประสบการณ์