My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. ชื่อกิจกรรม ไอศรีมโคนนับจำนวน

2. อุปกรณ์

2.1. 1.กระดาษสี

2.2. 2.กรรไกร

2.3. 3.ปากกาสีเมจิ

2.4. 4.ดินสอ

2.5. 5.ยางลบ

3. วิธีทำ

3.1. 1.นำกระดาษสีมาวาดเป็นรูปโคนไอศครีมกับลูกไอศครีม

3.2. 2.เอาปากกาสีเมจิมาวาดทับให้เส้นหนาและชัดขึ้น

3.3. 3.นำกรรไกรมาตัดตามรูปทรงที่เราวาดให้หมด

3.4. 4.นำโคนไอศครีมมาเขียนจำนวนให้ครบทั้งหมดแล้วคือเป็นอันเสร็จ

4. วิธีเล่น

4.1. 1.เอาโคนมาวางเรียงกันตามจำนวนตัวเลขที่เราเขียนลงไปตั้งแต่ 1-10 อัน

4.2. 2.ให้เด็กนำลูกไอศครีมมาวางใส่โคนตามจำนวนตัวเลขของโคนแต่ละโคนให้ครบ

5. ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1. 1.บอกชื่อจำนวนนับ และใช้ตัวเลขได้ถูกต้อง

5.2. 2.เปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องว่า จำนวนใดมากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน หรือไม่เท่ากัน

5.3. 3.จัดลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย และจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

5.4. 4.แสดงวิธีนับได้

5.5. 5.เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจำนวนมากขึ้น