Network Essential

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Network Essential by Mind Map: Network Essential

1. OSI

1.1. Application Layer

1.1.1. Cung cấp dịch vụ cho các ứng dụng

1.2. Presentation Layer

1.2.1. Mã hóa dữ liệu

1.3. Session Layer

1.3.1. Quản lí và đồng bộ hóa các kết nối

1.4. Transport Layer

1.4.1. Cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo gói tin

1.5. DataLink Layer

1.5.1. Xử lý lỗi và mã hóa dữ liệu thành bit

1.6. Physical Layer

1.6.1. Kết nối thiết bị với phương tiện truyền

2. IP Addressing

2.1. Giới Thiệu

2.1.1. Là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

2.1.2. Địa chỉ IP là địa chỉ 32 bit được chia thành các lớp khác nhau : Lớp A: 1-126 B: 128-191 C: 192-223 D: 224-239 E: 240-255

2.2. IPv4 Address

2.2.1. Địa chỉ IPv4 bao gồm bốn phần 8 bit được gọi là octet. Mỗi octet được phân tách bằng dấu chấm (.) Và được biểu thị bằng số thập phân.

3. TCP/IP

3.1. Giới Thiệu

3.1.1. Là một tập hợp các giao thức (protocol) điều khiển truyền thông giữa tất cả các máy tính trên Internet. Cụ thể hơn, TCP/IP chỉ rõ cách thức đóng gói thông tin (hay còn gọi là gói tin ), được gửi và nhận bởi các máy tính có kết nối với nhau

3.1.2. Gồm 4 Lớp cỏ thể so sánh trực tiếp với mô hình OSI: OSI | TCP/IP Application Presentation Apptication Session Transport Transport Network Internet DataLink Network Interface Physical

4. Network Devices

4.1. NIC: Card mạng Repeater: Tái tạo lại tín hiệu mạng Hub: Kết nối chung của các thiết bị mạng Bridge: Kiểm tra lưu lượng mạng, xác định gói tin Switch: Kết nối nhiều máy tính, sử dụng chung địa chỉ MAC Router: Thiết bị chia sẽ mạng (wifi) Modem: Cho phép máy tính truyền dữ liệu qua Internet

5. Tranmissinon Media

5.1. Truyền dẫn

5.1.1. Cáp dây

5.1.2. Không đây

5.2. Gồm 3 loại phương tiện truyền dẫn

5.2.1. Cáp đồng

5.2.2. Cáp xoắn đôi

5.2.2.1. UTP

5.2.2.2. STP

5.2.3. Cáp Sợi Quang

5.2.3.1. Cáp Đơn

5.2.3.2. Cáp Đa chế độ