نحوه برخورد با خطا(عدم انطباق) در سازمان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
نحوه برخورد با خطا(عدم انطباق) در سازمان by Mind Map: نحوه برخورد با خطا(عدم انطباق) در سازمان

1. جلوگیری از استفاده یا تحویل ناخواسته محصول ( تصمیم فوری)

1.1. اصلاح محصولات / مدارک مرتبط

1.2. محدود کردن استفاده از محصولات/ مدارک مرتبط

1.3. بازگرداندن/تعلیق استفاده از محصولات/مدارک مرتبط

1.4. تشخیص مدارک و محصولات مرتبط با این خطا

2. اقدام اصلاحی

2.1. کنترل و تصحیح خطا

2.1.1. تشکیل جلسه برای همفکری و بررسی چند جانبه

2.1.2. بررسی راهکارهای مختلف

2.1.3. علت و ریشه ی بروز خطا

2.2. رسیدگی به پیامدها

2.2.1. برگزاری جلسه شبیه سازی برای توضیح مسئله به گروه های دیگر

2.2.2. مشخص شدن گروه مقصر و منبع جبران خطا

2.3. بازنگری و تحلیل عدم انطباق/خطا

2.3.1. ایا خطاهای مشابه وجود دارند یا ممکن است بالقوه رخ دهند

2.3.1.1. پیاده سازی اقدام اصلاحی در سیستم برای جلوگیری از بروز مجدد خطا

3. به روز اوری ریسک های مرتبط با فرایند

3.1. براورد احتمال بروز خطا

3.2. اهمیت خطا و شدت تاثیر ان بر روی سیستم

3.2.1. زمان شناسایی خطا در بستر پروژه

3.2.2. بررسی شدت و اهمیت خطا و گستردگی گروه های درگیر

3.2.2.1. فرد

3.2.2.2. بخش

3.2.2.3. پروژه/سازمان

3.2.2.4. مدیریت طرح

3.2.2.5. کارفرما

3.2.3. هزینه های خطا

3.2.3.1. مالی

3.2.3.2. زمانی

3.2.3.3. اعتباری

3.3. بازنگری در فرایند ها ی مرتبط

3.3.1. اموزش

3.3.2. اتوماسیون اداری

3.3.3. دستورالعمل های شرکتی

3.3.4. check list

3.4. بازنگری اثر بخشی هر اقدام اصلاحی

3.5. ثبت درس اموخته ها در شرکت

4. مسایل رفتاری و اخلاق حرفه ای

4.1. حس مسئولیت پذیری فردی و تیمی

4.1.1. حس تعلق خاطر داشتن به سیستم

4.2. پذیرش خطا و اشتباه توسط فرد یا افراد در سازمان

4.2.1. تلاش فرد برای اصلاح سیستم و ثبت درس اموخته

4.3. انتخاب پیامد با در نظر گرفتن

4.3.1. شرایط کاری فرد

4.3.2. سابقه فرد

4.3.3. شدت اهمیت و اثر گذاری خطا

4.3.4. میزان تلاش فرد برای جبران خطا

4.3.5. میزان اموزش ها

4.4. مختومه کردن پرونده فرد در مورد خطا و ثبت در کارنامه فرد و یا افراد با در نظر گرفتن شان افراد و هزینه های خطا

5. شناسایی خطا در سازمان

5.1. بررسی صحت و واقعیت خطای اعلام شده

5.2. مشخص شدن گروه و سازمان مسئول خطا با توجه به مسئولیت های پروژه ای و سازمانی

5.3. سیستم کنترل/تضمین کیفیت

5.4. گروه تشخیص دهنده و اعلام کننده خطا

5.4.1. توسط سایت اجرایی

5.4.2. توسط سازمان

5.4.3. توسط فرد

5.4.4. توسط سازنده

5.4.5. توسط پروژه

5.4.6. مشورت در داخل سازمان و خارج از سازمان

5.5. اختصاص شماره و هویت دادن به خطای اعلام شده توسط تیم پروژه