CÔNG TÁC SINH VIÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG TÁC SINH VIÊN by Mind Map: CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Dịch vụ Sinh Viên - Phụ huynh

1.1. Dịch vụ hành chính

1.2. Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe

1.3. Dịch vu thông tin

1.4. Dịch vụ hỗ trợ học tập

1.5. Các dịch vụ phụ huynh

1.5.1. Gửi bản tin phụ huynh và thông tin sinh viên hàng kỳ

1.5.2. Hướng dẫn phụ huynh truy cập hệ thống cổng thông tin đào tạo để nắm tình hình học tập của sinh viên

2. Câu lạc bộ & tổ chức

3. Chương trình phát triển cá nhân

3.1. Cá nhân tốt

3.2. Công dân Việt Nam tốt

3.3. Người học tập suốt đời

3.4. Người làm việc hiệu quả

4. Giáo dục thể chất

4.1. Vovinam

4.1.1. Đạo đức

4.1.2. Tinh thần Dân tộc, nhân văn

4.1.3. Nhân Cách