Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
App by Mind Map: App

1. Home

1.1. Action bar

1.1.1. Textbox search sản phẩm

1.1.2. Notification

1.2. Group thông tin chung của cá nhân

1.2.1. Tổng tiền hoa hồng, điểm tích lũy

1.2.2. Tổng đơn hàng

1.2.3. Tổng KHTN

1.2.4. Mã active user

1.3. Banner quảng cáo

1.4. Sản phẩm hot

1.5. Tin tức - sự kiện , video

2. Đơn hàng

2.1. Đơn hàng của cá nhân

2.2. Đơn hàng của thành viên

3. Left Menu

3.1. Group thông tin user

3.1.1. Avatar

3.1.2. Mã active user

3.2. Danh sách sản phẩm

3.2.1. Thông tin chi tiết sp

3.2.1.1. Đặt hàng

3.2.1.2. Chia sẽ

3.3. Danh sách KHTN

3.4. Chia sẽ tích điểm

3.4.1. Sản phẩm

3.4.1.1. Chia sẽ qua : sms , facebook , zalo , facebook messenger , skype , viber , email

3.4.2. Bài viết bán hàng

3.4.2.1. Chia sẽ qua : sms , facebook , zalo , facebook messenger , skype , viber , email

3.4.2.2. Nhóm chủ đề

3.5. Chia sẽ cài đặt app

3.5.1. Bổ sung thành viên vào mạng lưới

3.5.1.1. Chia sẽ qua : sms , facebook , zalo , facebook messenger , skype , viber , email

3.6. Tin tức sự kiện

3.7. Chính sách bán hàng, thanh toán , đổi trả

3.8. Thông tin liên hệ hỗ trợ

3.9. Cài đặt , cấu hình

4. Mua sắm

4.1. Danh sách sản phẩm

4.1.1. Nhóm sản phẩm

4.1.2. Thông tin chi tiết sp

4.1.2.1. Đặt hàng

4.1.2.2. Chia sẽ

4.2. Giỏ hàng

4.3. Đặt hàng

5. Ví tích lũy

5.1. Tổng tiền hoa hồng

5.2. Tổng điểm tích lũy từ chia sẽ

5.3. Yêu cầu rút tiền

5.4. Lịch sử rút tiền

5.5. Đổi điểm

5.6. Lịch sử đổi điểm

6. Quản lý mạng lưới

6.1. Group thông tin cá nhân

6.1.1. Tên , sdt , avatar

6.1.2. Mã kích hoạt

6.2. Thông tin người giới thiệu

6.3. Mạng lưới thành viên

6.3.1. Tổng thành viên

6.3.2. Thành viên đã kích hoạt

6.3.3. KHTN