Network Essential

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Network Essential by Mind Map: Network Essential

1. IP Addres quick

1.1. Gồm có 5 lớp: A,B,C,D.E.

1.2. LỚP A 1-126 LỚP B 128-191 LỚP C 192-223 LỚP D 224-239 LỚP E 240-254

2. NET DEVICES

2.1. CÁC THIẾT BỊ MẠNG

2.2. NIC: LÀ MỘT CARD MẠNG

2.3. REPEATER: THIẾT BỊ MỞ RỘNG VÙNG PHỦ SÓNG .

2.4. HUB

2.5. SWITCH:CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ĐẾN BÁT KÌ CỔNG ĐẦU VÀO NÀO NHIỂU PORT.

2.6. BRIDGE: THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ GHÉP NỐI 2 MẠNG KHÁC NHAU.

2.7. ROUTER:

3. OSI

3.1. CÓ 7 TẦNG MẠNG:

3.2. APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT NETWORK DATALINK PHYSICAL

4. TCP/IP

4.1. GỒM 4 LỚP

4.2. APPLICATION LAYER (HTTP)

4.2.1. Top Priorities

4.2.2. Medium Priorities

4.2.3. Low Priorities

4.3. TRANSPORT LAYER (TCP)

4.3.1. Top Priorities

4.3.2. Medium Priorities

4.3.3. Low Priorities

4.4. NETWORK LAYER (IP)

4.5. DATA LINK LAYER

5. TRANS MISSION MEDIA

5.1. CÓ 3 LOẠI CÁP:

5.1.1. Materials

5.1.2. Personnel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. COXIAL:CÁP ĐỒNG TRỤC

5.2.1. THINNET (10BASE2) THICKNET (10BASE5)

5.3. TWISTED: CÁP XOẮN ĐÔI

5.3.1. UTP STP

5.3.1.1. CÁP: CAT1,..CAT5,CAP5E,CAT 6,CAT 6A, CAT7,CAT8.

5.4. FIBER: CÁP QUANG

5.4.1. 2 LOẠI: SINGLE MODE MULTI-MODE CONNECTION: ST, SC, FC, LC, MT-RJ.

5.5. WIRELESS: KHÔNG DÂY