ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. 1. เป็นอุปกรณ์ที่จับต้องได้ สัมผัสได้ มองเห็นได้ เช่น ซีพียู เมาส์ จอภาพ

1.2. 2. ฮาร์อแวร์มีหน้าที่การทำงานออกเป็น3 ส่วน

1.2.1. 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

1.2.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.3. 3.หน่วยแสดงผลข้อมูล

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บรรจุคำสั่งเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามต้องการ โดยปกติแล้วจะถูกสร้างโดยบุคคลที่เรียกว่า นักเขียนโปรแกรม

2.2. เป็นองค์ประกอบทางนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้หรือสัมผัสได้เหมือนกับฮาร์ดแวร์

2.3. ซอฟต์แวร์แบ่งได้ 3 ระบบใหญ่คือ

2.3.1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.3.1.1. ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.3.1.2. ตรวจสอบเมื่อมีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ

2.3.1.3. ช่วยให้การทำงานที่เกี่ยวข้องราบรื่น ไม่ติดขัด

2.3.2. 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3.2.1. เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้ในภายหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแล้ว

2.3.3. 3. ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์

2.3.3.1. ทำหน้าที่ช่วยในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในหน้าที่เฉพาะด้านบางอย่างเช่น ประเภทการจักไฟล์ ประเภทการถอนโปรแกรม

3. บุคลากร-กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

3.1. จำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม

3.1.1. 1. ผู้ใช้งานทั่วไป

3.1.1.1. เป็นผู้ใช้งานต่ำสุด ไม่จำเป็นต้องมี่ความเชี่ยวชาญมาก

3.1.2. 2. ผู้เชี่ยวชาญ

3.1.2.1. - ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

3.1.2.2. - นักวิเคราะห์ระบบ

3.1.2.3. - นักเขียนโปรแกรม

3.1.2.4. - วิศวกรซอฟต์แวร์

3.1.2.5. - ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก

3.1.3. 3. ผู้บริหาร

3.1.3.1. หัวหน้างานด้านคอมพิวเตอร์

4. ข้อมูล/สารสนเทศ

4.1. คือทรัพยากรอันมรค่าขององค์กร ต้องมรการจัดเก็บอย่างมรประสิทธิภาพและปลอดภัย และต้องมีวิธีการเรียกใช้ได้อย่างทันการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5. พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์

5.1. หน่วยประมวลผลกลาง

5.1.1. 1. หน่วยควบคุม

5.1.1.1. ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทุกหน่วยในซีพียูรวมถึงอุปกรณืต่อพ่วง

5.1.2. 2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

5.1.2.1. ทำหน้าที่ในการคำนวณคณิตศาสตร์

5.1.3. 3. รีจิสเตอร์

5.1.3.1. พื้นที่สำหรับเก็บพักข้อมูลชุดคำสั่ง ผลลัพธ์

5.2. หน่วยความจำหลัก

5.2.1. แรม

5.2.1.1. หน่วยความจำที่จดจำข้อมูลคำสั่งในระหว่างที่ระบบกำลังทำงานอยู่

5.3. หน่วยความจำสำรอง

5.3.1. ใช้สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกข้อมูลนั้นใช้ภายหลังได้

5.4. หน่วยรับข้อมูลและคำสั่ง

5.4.1. คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีหน่วยรับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่ระบบแปลงข้อมูล

5.5. หน่วยแสดงผลลัพธ์

5.5.1. แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกศ์