Phong trào yêu nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phong trào yêu nước by Mind Map: Phong trào yêu nước

1. Khuynh hướng phong kiến ( Phong trào Cần Vương )

1.1. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1887-1892)

1.2. Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)

1.3. Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896)

1.4. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)

1.4.1. Kết thúc bằng thất bại, chứng tỏ hệ ý thức phong kiến là không đủ để lãnh đạo phong trào yêu nước giải quyết nhiệm vụ dân tộc ở Việt Nam

2. Khuynh hướng tư sản

2.1. Xu hướng " Bạo động "

2.1.1. Đại diện Phan Bội Châu

2.1.1.1. Phong trào Đông Du

2.1.1.1.1. Đưa người Việt ra ngoại quốc, chủ yếu là Nhật Bản để học tập và chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ giành độc lập

2.1.1.2. Thành lập Duy Tân Hội (1904-1912)

2.1.1.2.1. Tuyên truyền chống Pháp, là lực lượng nòng cốt cổ động cho Phong trào Đông Du

2.1.1.3. Thành lập Việt Nam Quang Phục Hội

2.1.1.3.1. Ném bom đạn khủng bố

2.1.1.3.2. Vận động lính bản xứ

2.1.1.3.3. Đánh đồn Tà Lùng

2.1.1.3.4. Phá ngục Lao Bảo

2.1.1.3.5. Khởi nghĩa Thái Nguyên

2.1.2. Tân Việt Thanh niên Đoàn (Tâm Tâm Xã)

2.1.2.1. Mưu sát toàn quyền Merlin

2.2. Xu hướng " Cải cách "

2.2.1. Đại diện Phan Châu Trinh

2.2.1.1. Phong trào Duy Tân (1906-1908)

2.2.1.1.1. Phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ (1908)

2.2.1.1.2. Nâng cao dân trí, cải tổ xã hội

2.2.2. Đông Kinh Nghĩa Thục (Tháng 3/1907 - 11/1907)

2.2.2.1. Khai trí cho dân, mở lớp học miễn phí

2.2.2.2. Tổ chức các cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng và cổ động dân chúng

2.3. VIệt Nam Quốc dân Đảng

2.3.1. Ám sát Ba Danh

3. Khuynh hướng vô sản

3.1. Nguyễn Tất Thành

3.1.1. Ra đi tìm đường cứu nước (1911)

3.1.2. Thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (1924)

3.1.3. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)

3.1.4. Bỏ phiếu gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia thành lập Đảng Cộng Sản Pháp

3.1.5. Truyền bá tư tưởng Mác - Lê-nin vào Việt Nam

3.1.6. Vạch trần âm mưu, thủ đoạn và tội ác của chủ nghĩa đế quốc

3.1.7. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc

3.1.8. Đưa ra tác phẩm " kim chỉ nam của cách mạng " Đường Kách Mệnh

3.1.9. Thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 3/2/1930)

3.2. Tân Việt Cách mạng Đảng (1928-1929)