NGUYÊN TỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGUYÊN TỬ by Mind Map: NGUYÊN TỬ

1. A. Thứ tự mức năng lượng

1.1. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d

2. 1. Thành phần cấu tạo

2.1. A. Hạt nhân: gồm 3 loại hạt : proton (+) , notron ( không mang điện ) và electron ( - )

2.2. Công thức

2.2.1. 1u= 1/12.mc

2.2.2. A= Z + N

2.3. B. Lớp vỏ electron: được sắp xếp thành từng lớp , từ thấp đến cao

3. 2. Cấu hình electron

3.1. B. <Quy ước viết cấu hình>

3.1.1. + số e được ghi bằng số ( 1, 2,3 ....)

3.1.2. + số e : ( s2 , p6 .... )

3.1.2.1. + phân lớp ( s, p, d, f)

3.2. < Số e tối đa >

3.2.1. * lớp p chứa tối đa 6e : p6

3.2.2. * lớp s chứa tối đa 2e : s2

3.2.3. * lớp d chứa tối đa 10e : d10

3.2.4. * lớp f chứa tối đa 14e : f14

3.3. C. Đặc điểm lớp e ngoài cùng

3.3.1. 1-->3e : kim loại

3.3.2. 4e : có thể là kim loại hay phi kim

3.3.3. 5-->7e : phi kim

3.3.4. 8e: khí hiếm