9 bước thỏa thuận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
9 bước thỏa thuận by Mind Map: 9 bước thỏa thuận

1. 2:Xác định cơ hội tiềm năng để tạo ra giá trị

1.1. Điểm lợi thế => Khu vực chung

1.2. Phương án thay thế

1.3. Tạo giá trị mới thông qua thay đổi

2. 1: Xem kết quả tốt cho các bên thương lượng

2.1. Mối quan tâm

2.2. Thỏa thuận tương thích

3. 5:Xác định quyền hạn của người thương lượng

3.1. Xác định quyền hạn

3.1.1. Với người có quyền quyết định

3.1.2. Với người không đủ thẩm quyền

3.2. Cần xác định

3.2.1. Chức vụ

3.2.2. Thời gian làm việc

3.2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

3.2.4. Quyền hạn của bản thân

4. 6:Tìm hiểu con người, văn hóa, mục tiêu và cách thức đối phương dàn xếp vấn đề

4.1. Người thương lượng

4.1.1. Mục tiêu

4.1.2. Chức vụ thẩm quyền

4.2. Tầm quan trọng của thương lượng

5. 3:Xác định BatNa và giá chấp nhận của bên thương lượng

5.1. BATNA

5.2. Gía chấp nhận

6. 7: Hãy linh động khi thương lượng

7. 4:Củng cố BatNa

7.1. Cải thiện BATNA của mình

7.2. Làm suy yếu BATNA đối phương

7.3. Cải thiện BATNA của mình

8. 8: Thu thập chuẩn mực và tiêu chí bên ngoài liên quan đến công bằng

8.1. Sự công bằng

8.1.1. Tìm hiểu chuẩn mực bên ngoài

8.1.2. Trình bày theo hướng có lợi cho bản thân

9. 9:Thay đổi chương trình thương lượng và xoay chuyển tình thế

9.1. Làm việc sau hậu trường

9.2. Dàn xếp lại tình thế