Hình thức thương lượng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hình thức thương lượng by Mind Map: Hình thức thương lượng

1. Phân bổ

1.1. WIN - LOSE

1.1.1. LỢI ÍCH

1.1.2. THIỆT HẠI

1.2. CUỘC CHIẾN

1.2.1. NGUY CƠ

1.3. CHIẾN THUẬT

1.3.1. ĐỐI PHƯƠNG

1.3.2. ĐỀ NGHỊ ĐẦU TIÊN

1.3.2.1. ĐƯA RA

1.3.2.2. ĐÁP LẠI

1.3.3. ÁP LỰC THỜI GIAN

1.3.4. NHƯỢNG BỘ

1.3.4.1. KHÉO LÉO

1.3.5. NHỮNG ĐỀ NGHỊ THAY THẾ

2. Hợp nhất

2.1. WIN - WIN

2.1.1. HỢP TÁC

2.1.2. TIN TƯỞNG

2.1.3. CHIA SẺ

2.1.4. SÁNG TẠO GT VÀ ĐÒI HỎI GT

2.2. CHIẾN THUẬT

2.2.1. ĐỐI PHƯƠNG

2.2.1.1. CÂU HỎI MỞ

2.2.2. XD LÒNG TIN

2.2.2.1. TRƯỚC ĐP

2.2.2.2. TRONG ĐP

2.2.3. LẮNG NGHE

2.3. KHÓ KHĂN

3. Nhiều giai đoạn, nhiều bên tham gia

3.1. NHIỀU GIAI ĐOẠN

3.1.1. LÀM QUEN PHONG CÁCH

3.1.1.1. HIỆU QUẢ, DỄ DÀNG

3.1.2. VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI

3.1.2.1. THÚC ĐẨY HỢP TÁC

3.1.3. XD LÒNG TIN

3.1.3.1. THỰC HIỆN THỎA THUẬN

3.2. NHIỀU BÊN THAM GIA

3.2.1. LIÊN MINH

3.2.1.1. LM TỰ NHIÊN

3.2.1.1.1. CHUNG QUYỀN LỢI

3.2.1.1.2. KHÓ PHÁ VỠ

3.2.1.2. LM VẤN ĐỀ RIÊNG

3.2.1.2.1. ỦNG HỘ/ NGĂN CHẶN VĐR

3.2.1.2.2. DỄ PHÁ VỠ

3.2.1.3. KHÓ KHĂN TRONG QUẢN LÝ

3.2.1.3.1. TÁCH/ GIỮ TÙY LỢI ÍCH