Copy of การปฏิรูปสมัย ร.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of การปฏิรูปสมัย ร.5 by Mind Map: Copy of การปฏิรูปสมัย ร.5

1. จัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

1.1. ประกอบด้วย

1.1.1. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 11 คน

1.1.2. สภาองค์มนตรี 49 คน

1.2. สาเหตุ

1.2.1. เพื่อรวมอำนาจ

2. การเงินการคลัง

2.1. สาเหตุ

2.1.1. ขุนนางมีอำนาจมากเกินไป

2.1.2. ทำให้เงินในคลังน้อย

2.2. ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

2.2.1. จัดเก็บภาษา

2.2.2. ดูแลการเงินการคลัง

3. เลิกทาส

3.1. สาเหตุ

3.1.1. ให้ทันสมัย

3.1.2. ไม่ตกเป็นเมืองขึ้น

3.1.3. ลดอำนาจของขุนนาง

3.2. ให้ลูกทาสที่เกิดปี 2411

3.2.1. เป็นไทยเมื่ออายุครบ 20 ปี

4. ปฏิรูปการปกครองอำนาจ

4.1. มหาดไทย

4.2. กลาโหม

4.3. การต่างประเทศ

4.4. วัง

4.5. เมือง

4.6. เกษตราธิการ

4.7. พระคลังมหาสมบัติ

4.8. ยุติธรรม

4.9. ธรรมการ

4.10. โยธาธิการ

5. ตั้งมลฑลเทศาภิบาล

5.1. ให้ราชการไปปกครองมลฑลต่างๆ

5.1.1. ราชบุรี

6. กฎหมาย

6.1. กฎหมายอาญา

6.2. กฏหมายแพ่ง

6.3. วิธีพิจารณาอาญา

6.4. วิธีพิจารณาแพ่ง

6.5. ธรรมนูญศาลยุติธรรม