งานกิจการนักเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานกิจการนักเรียน by Mind Map: งานกิจการนักเรียน

1. ออกรายงานความประพฤตินักเรียน

1.1. ค้นหา/พิมพ์ ความประพฤตินักเรียน

2. เกณฑ์ตัดคะแนนความประพฤติ

2.1. - ว่ากล่าวตักเตือน

2.2. - ทำทัณฑ์บน (ไม่เกิน 2 ครั้ง)

2.3. - ตัดคะแนนความประพฤติ

2.3.1. ระดับความผิดที่ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน

2.3.1.1. ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ

2.3.1.2. มาโรงเรียนสาย

2.3.1.3. ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ

2.3.1.4. ผมยาวเกินกำหนด

2.3.1.5. ไม่เข้าประชุมระดับ หรือคณะ

2.3.1.6. แกล้งเพื่อน

2.3.1.7. ไม่เข้าโฮมรูม

2.3.2. พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 15 คะแนน

2.3.2.1. ใช้คำไม่สุภาพในเว็บบอร์ด

2.3.2.2. ข่มขู่เพื่อนนักเรียน

2.3.3. พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 20 คะแนน

2.3.3.1. พกบุหรี่หรือที่จุดบุหรี่

2.3.3.2. ปีนรั้วเข้าหรือออกโรงเรียน

2.3.3.3. แอบอ้างบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง

2.3.3.4. มีหรือจุดประทัดในโรงเรียน

2.3.4. พฤติกรรมความผิด ครั้งละ 30 คะแนน

2.3.4.1. สูบบุหรี่

2.3.4.2. ทำอนาจาร

2.3.4.3. ดื่มของมึนเมาทุกชนิด

2.3.4.4. เล่นการพนัน

2.3.5. ฯลฯ

2.4. - ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. บันทึกพฤติกรรมบกพร่อง / ดีเด่น

3.1. คะแนน < 100 คือ บกพร่อง

3.2. คะแนน = 100 คือ ปกติ

3.3. คะแนน > 100 คือ ดีเด่น

4. บันทึกการเข้าแถวหน้าเสาธง

4.1. ขาด / ลา / มาสาย (สรุปจำนวนที่ขาดได้)

5. กำหนดวิธีการลงโทษนักเรียน

5.1. ทำความดีเพื่อเพิ่มคะแนน