Câu hỏi STEM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Câu hỏi STEM by Mind Map: Câu hỏi STEM

1. Quy nạp: chi hs thành nhiều nhóm với các nhiệm vụ khác nhau

1.1. Kỹ thuật giảng dạy

2. Diễn dịch: Cung cấp giả thuyế -> hs test tất cả giải thuyết -> thu thập bằng chứng -> kiểm chứng quy trình khảo sát

3. Tương tác trực tiếp: GV làm mẫu cung cấp 1 số kỹ thuật có sẵn, và đưa ra tình huống mới để hs thực hành và khảo sát

4. Sử dụng mô hình: sử dụng mô hình vừa đủ đúng

5. Mục tiêu kiến thức từ một (nhiều) môn trong SGK

5.1. Lấy thông tin từ video clip, hình ảnh của tin tức, tv, báo chí liên quan đến kiến thức, câu chuyện thực tế

5.1.1. Chặt chẽ, đáng tin cậy, nguồn gốc rõ ràng

5.2. đặt câu hỏi: kiến thức này dùng để phục vụ mục đích gì trong cuộc sống

5.3. đặt câu hỏi: không học kiến thức này có được không?

5.4. Tìm những điều học sinh thấy xuung quanh hằng ngày những chưa hiểu rõ nó có liên quan đến kiến thức này như thế nào

5.5. Tìm kiếm thông tin liên hệ từ các môn KHXH

5.6. Thông tin liên quan từ các nghiên cứu khoa học ở các trường đại học : Royal Society of Chemistry/ Institute of Physics/KhoaHoc.tv: Khoa học - Công nghệ - Tri Thức - Khám phá (Science) http://genk.vn/kham-pha.chn (Tech) http://ttvn.vn/khoa-hoc.htm (Science) http://tiasang.com.vn (newspaper about science and tech)

6. Tìm điểm chung của các môn

7. Định hướng hoạt động cho các mục tiêu trả lời câu hỏi STEM

7.1. HS làm thí nghiệm khảo sát thu thập số liệu (bằng chứng)

7.2. GV cung cấp số liệu (bằng chứng) để so sánh và phân tích

7.3. Số liệu của hoạt động trước là bắng chứng / dữ liệu cho hoạt động sau

7.4. Bằng chứng được sử dụng để đề xuất giải pháp cho câu hỏi/ vấn đề STEM