TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - toteutus 3008

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - toteutus 3008 by Mind Map: TIEDONHANKINTA TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ - toteutus 3008

1. 1 AIHE, AIHEPIIRI, TEEMA, ONGELMA

1.1. Kirjallisuus

1.1.1. tutkimus

1.1.2. tieto

1.1.3. seamk finna

1.2. Ammattilehti artikkelit

1.2.1. Arto

1.2.2. Talentia

1.2.3. Julkari

1.2.4. STM & THL

1.3. Vauva.fi

1.3.1. Ei luotettava tiedonlähde

1.4. Some

1.4.1. Twitter

1.4.1.1. THL

1.4.2. Facebook > uutisvirrasta hyviä artikkeleita tms

1.4.3. Netvibes

1.5. Sanomalehdet

1.6. Opinnäytetyöt/Pro gradut/Muut tutkimukset

1.6.1. väitöskirjat

1.6.2. theseus

1.6.2.1. finlex

1.6.3. google scholar

1.7. nettijulkaisut

1.7.1. Luottevaa tietoa verkossa,, esim. Julkari. - Nettitieto > selvitä alkuperä aina.

1.8. Alan ammattilaiset

1.9. Omakohtaiset kokemukset

1.10. Koulu/koulutukset

1.11. finto-YSA

1.12. Finlex

1.12.1. Sotkanet

1.13. Järjestöt, kolmannen sektorin toimijat

1.14. KIRJASTO!!!

2. 2 TUTKIMUSMENETELMÄT, KEHITTÄMISMENETELMÄT

2.1. Tutkimusmenetelmäkirjallisuus

2.2. Väitöskirjat

2.2.1. tutkimuslehtiartikkelit

2.2.1.1. Arto+Elektra

2.2.1.2. Journal.fi

2.3. ammattilaisten neuvot

2.4. haastattelut

2.5. havainnointi

2.6. kyselyt

2.7. Toiminnalliset menetelmät

2.8. Opinnäytetyöt

2.9. Päiväkirjamuotoinen oppari

2.10. Kirjallisuuskatsaus

3. 3 KÄYTÄNNÖSSÄ!? MITÄ TAITOJA JA TIETOJA TARVITAAN KÄYTÄNNÖN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ?

3.1. opettajien neuvot

3.2. Eettinen osaaminen

3.3. kriittinen arviointikyky

3.4. Moniammatillinen yhteistyö

3.5. yhteistyötaidot

3.6. ammatillisuus

3.7. Työkokemusta

3.8. Ajankäytön hallinta, hyvä suunnitelma on puoliksi tehty tutkimus

3.8.1. pitkäjänteisyys, stressinhallinta, joustavuus...

3.9. tutkimustulosten analysointi

3.10. Faktan ja fiktion erottelu :)

3.11. Dialogisuus

3.12. Kielioppiasiat, oikeinkirjoitus

3.13. Ulkoasun sommittelu, jäsentely

3.14. tiedonlähteen luotettavuuden arviointi

4. 4 DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI

4.1. opinnäytetyön kirjalliset ohjeet

4.2. taulukot, kuvat

4.3. kaaviot, diagrammit

4.4. tilastot

4.5. Litterointi

4.6. Videotaltiointi

4.7. haastattelut

4.8. esittäminen