Get Started. It's Free
or sign up with your email address
敏捷 by Mind Map: 敏捷

1. 改變習慣

1.1. 瞬變

1.1.1. 大象跟騎象人

1.1.1.1. 有兩個我

1.2. 鋪梗力

1.2.1. 操控注意力

1.2.1.1. 有兩個我

1.2.2. NLP

1.3. 快思慢想

1.3.1. 系統一及系統二

1.3.1.1. 有兩個我

2. 團隊建立

2.1. 引導學

2.1.1. 開放空間科技

2.1.2. ORID

2.1.3. 教練

2.1.3.1. 比賽,從心開始

2.1.3.1.1. 直覺

2.1.3.1.2. 自我一下指令,自我二去執行

2.1.4. 欣賞式探詢

2.1.4.1. NLP

2.2. 團隊從傳球開始

2.2.1. 團隊比個人重要

2.3. 世界咖啡館

3. 第五項修練

3.1. 系統思考

3.1.1. 中國陰陽五行

3.1.1.1. 中國哲學思想

3.2. 修煉的軌跡

3.2.1. 靈性

4. 重塑組織

4.1. 靈性

4.2. 相信人

5. 極限編程

5.1. 結對編程

5.1.1. 刻意練習

5.2. 道家思想

5.2.1. 中國哲學思想

5.2.1.1. 整體性

6. Scrum

6.1. LeSS

6.1.1. 系統思考

7. 敏捷