DI TRUYỀN HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DI TRUYỀN HỌC by Mind Map: DI TRUYỀN HỌC

1. Tính di truyền và biến dị

1.1. Gen,mã di truyền, nhân đôi ADN

1.2. Phiên mã và dịch mã

1.3. Điều hòa hoạt động gen

1.4. Đột biến gen

1.5. NST và đột biến NST

2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

2.1. Quy luật Menđen

2.1.1. Quy luật phân ly

2.1.2. Quy luật phân ly độc lập

2.2. Tương tác gen, tác động đa hiệu của gen

2.3. Liên kết gen và hoán vị gen

2.4. Di truyền liên kết giới tính và di truyền ngoài nhân

2.5. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

3. Di truyền học quần thể

3.1. Đặc trưng

3.2. Cấu trúc di truyền

3.2.1. Tự thụ phấn

3.2.2. Giao phối gần

3.2.3. Ngẫu phối

4. Ứng dụng di truyền học

4.1. Chọn giống vật nuôi và cây trồng

4.2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

4.3. Tạo giống nhờ công nghệ gen

5. Di truyền học người

5.1. Di truyền y học

5.2. Bảo vệ vốn gen của loài người

5.3. Một số vấn đề xã hội của di truyền học