SG Accommodation

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SG Accommodation by Mind Map: SG Accommodation

1. Resources

1.1. Project Manager

1.2. Receptionist

1.3. Marketing

1.4. Cleanning

1.5. Development (tìm kiếm và làm việc với chủ nhà)

2. Schedule

2.1. Tháng N

2.1.1. Project specifications

2.1.2. End User requirements

2.1.3. Action points sign-off

2.2. Tháng N

2.2.1. Đăng ký KD/kiểm tra tính pháp lý

2.2.2. Đăng ký tài khoản trên ứng dụng

2.2.3. Tuyển dụng/đào tạo/chế độ đãi ngộ theo doanh thu

2.2.4. Xây dựng KPI

2.2.5. Xây dựng quy trình khai thác ngắn hạn

2.3. Tháng N

2.3.1. Mục tiêu 20% cho thuê ngắn hạn

2.3.2. Hoàn thiện quy trình, tính hợp lý của sản phẩm đối với KH mục tiêu

2.3.3. Triển khai trong vòng 10 ngày

2.4. Tháng N+2

2.4.1. Mục tiêu 30% cho thuê ngắn hạn

3. Marketing

3.1. Fanpage

3.2. Chụp ảnh/retouch

3.3. Youtube chennel

3.4. Budget

4. Overview (tổng quan)

4.1. Mô hình: Kết hợp cho thuê ngắn hạn và dài hạn

4.2. Mục tiêu:Tăng doanh thu 20-30% so với cho thuê dài hạn Tạo lập mô hình quản lý /kinh doanh tiến tới khai thác mở rộng

4.3. Deliverables (kênh phân phối): thông qua cá ứng dụng đặt phòng

4.3.1. AirBNB

4.3.1.1. Doanh thu hàng năm, lượng người dùng, mức độ tăng trưởng, tỉ lệ chiết khấu

4.3.2. Agoda

4.3.3. Bookking.com

4.4. So sánh chi tiết cho thuê ngắn hạn và dài hạn

4.4.1. Doanh thu

4.4.2. Mức độ sử dụng/khấu hao thiết bị