Cơ cấu tổ chức , nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra nhà nước

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cơ cấu tổ chức , nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra nhà nước by Mind Map: Cơ cấu tổ chức , nhiệm vụ quyền hạn của thanh tra nhà nước

1. Cơ cấu tổ chức

1.1. Thanh tra chính phủ

1.1.1. là cơ quan của chính phủ , chịu trách nhiệm trước chính phủ

1.1.2. thực hiện quản lý NN về công tác thanh tra , giải quyết khiếu nại , tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi cả nước

1.1.3. gồm :tổng thanh tra chính phủ , phó tổng thanh tra chính phủ , thanh tra viên

1.2. Thanh tra bộ

1.2.1. là cơ quan của Bộ

1.2.2. tiến hành thanh tra chuyên ngành đv cơ quan , tổ chức , cá nhân thuộc phạm vi quản lý của NN theo ngành , lĩnh vực của bộ ; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

1.2.3. gồm : Chánh thanh tra , phó chánh thanh tra và thanh tra viên

1.3. Thanh tra tỉnh , huyện

1.3.1. là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp quản lý nhà nước

1.3.2. tiến hành thanhtra , giải quyết khiếu nại , tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật

1.3.3. gồm : Chánh thanh tra , phó chánh thanhtra và thanh tra viên

1.4. Thanh tra sở

1.4.1. là cơ quan của sở

1.4.2. Giúp giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành , giải quyết khiếu nại , tố cáo ,phòng chông tham nhũng theo quy định pl

1.4.3. gồm : Chánh thanh tra , phó chánh thanh tra và thanh tra viên

2. Nhiệm vụ , quyền hạn của cơ quan thanh tra Nhà nước

2.1. Thanh tra chính phủ

2.1.1. trong quản lý NN về thanh tra

2.1.1.1. Xây dựng chiến lược , định hướng chương trình , văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra trình cấp có thẩm quyền ban hành , phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền ; hướng dẫn tuyên truyền , kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra

2.1.1.2. Lập kế hoạch thanh tra của Thanh tra CP ; hướng dẫn Thanh tra bộ , thanh tra tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra

2.1.1.3. Chỉ đạo về công tác , hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra , bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ , công chức làm công tác thanh tra .

2.1.1.4. Chủ trì , phối hợp với bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức bộ máy , biên chế thanh tra các cấp , các ngành , điều kiện , tiêu chuẩn bổ nhiệm chánh thanh tra , phó chánh thanh tra , thanh tra viên các cấp , các ngành

2.1.1.5. Yêu cầu bộ , cơ quan ngang bộ , ubnd cấp tỉnh báo cáo về công tác thanh tra , tổng hợp , báo cáo kết quả về công tác thanh tra , tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra

2.1.1.6. Theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thực hiện kết luận , kiến nghị ,quyết định xử lý về thanh tra của thủ tướng của thủ tướng chính phủ, thanh tra chính phủ

2.1.1.7. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thanh tra

2.1.2. Trong hoạt động thanh tra

2.1.2.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách , pháp luật và nhiệm vụ , quyền hạn của bộ , cơ quan thuộc chính phủ , ubnd cấp tỉnh , thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập

2.1.2.2. Thanh tra vụ việc phức tạp , liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ , ubnd cấp tỉnh

2.1.2.3. Thanh tra vụ việc khác do thủ tướng chính phủ giao

2.1.2.4. Kiểm tra chính xác , hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ , chủ tịch UBND cấp tỉnh khi cần thiết

2.1.3. Quản lý nhà nước về công tác giải quyết giải quyết khiếu nại , tố cáo , thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại ,tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại ,tố cáo

2.1.4. Quản lý nhà nước về công tác phòng , cho thấm nhũng , thực hiện nhiệm vụ phòng , chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng , chống tham nhũng

2.2. Thanh tra tỉnh

2.2.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra

2.2.1.1. - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó - Yêu cầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh , UBND cấp huyện báo cáo về công tác thanh tr ; tổng hợp , báo cáo kết quả về công tác thanh tra - Chỉ đạo công tác thanh tra , hướng dân nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra sở , thanh tra huyện - Theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thực hiện kết luận , kiến nghị , quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp tỉnh , Thanh tra tỉnh

2.2.2. Trong hoạt động thanh tra

2.2.2.1. - Thanh tra việc thực hiện chính sách , pháp luật và nhiệm vụ , quyền hạn của sở , của UBND cấp huyện ; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập - Thanh tra vụ việc phức tạp , liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở , UBND cấp huyện - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao - Kiểm tra tính chính xác , hợp pháp của - kết luật thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra của Giám đốc sở , Chủ tịch UBND cấp huyện khi cần thiết

2.2.3. Giúp UBND cấp tỉnh quản lý NN về công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo ; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại , tố cáo theo quy định của pháp luật

2.2.4. Giúp UBND cấp tỉnh quản lý NN về công tác phòng chống tham nhũng ; thực hiện nhiệm vụ phòng , chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

2.3. Thanh tra bộ

2.3.1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra

2.3.1.1. - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình bộ trưởng phê duyệt , tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của thanh tra bộ , hướng dẫn theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm cơ quan được giao thực hiện chức nhà thanh tra chuyên ngành thuộc bộ . - Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ , thanh tra sở , hướng dẫn , kiểm tra cơ quan , đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra - Yêu cầu thủ tướng cơ quan đi giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ báo cáo về công tác thanh tra , tổng hợp , báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ - Theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị , quyết định xử lý về thanh tra của bộ trưởng , thanh tra bộ

2.3.2. Trong hoạt động thanh tra

2.3.2.1. + Thanh tra việc thực hiện chính sách ,pháp luật và nhiệm vụ , quyền hạn q của cơ quan tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ , thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do bộ trưởng quyết định thành lập . + Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành , quy định về chuyên môn - kỹ thuật , quy tắc quản lý ngành , lĩnh vực của cơ quan , tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành , lĩnh vực của bộ phụ trách + Thanh tra vụ việc khác do bộ trưởng giao + Kiểm tra tính chính xác , hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của thủ tướng cơ quan đi giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ , chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành , lĩnh vực quản lý nhà nước khi bộ cần thiết

2.3.3. Giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại , tố cáo , thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại , tố cáo theo quy định của pháp luật

2.3.4. Giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng , chống tham nhũng , thực hiện nhiệm vụ phòng , chống tham nhũng , thực hiện nhiệm vụ phòng ,chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

2.4. Thanh tra huyện

2.4.1. Trong quản lý nhà nước

2.4.1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó Báo cáo kết quả về công tác thanh tra Theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thực hiện kết luật , kiên nghị , quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch của UBND cấp huyện , thanh tra huyện

2.4.2. Trong hoạt động thanh tra

2.4.2.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách , pháp luật và nhiệm vụ , quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện , của UBND cấp xã Thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đên trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện , UBND cấp xã Thanh tra vụ việc khác do UBND cấp huyện giao

2.4.3. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết , khiếu nại , tố cáo , thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại ,tố cáo theo quy định của pháp luật

2.4.4. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng , chống tham nhung , thực hiện nhiệm vụ phòng , chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

2.5. Thanh tra Sở

2.5.1. - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt , tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của thanh tra sở hưỡng dẫn , theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc jthuwcj hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan đước giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở

2.5.2. - Thanh tra việc thực hiện chính sách , pháp luật và nhiệm vụ , quyền hạn của cơ quan , tổ chức , cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở

2.5.3. - Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành , quy định về chuyên môn kỹ thuật , quy tắc quản lý ngành , lĩnh vực của cơ quan , tổ chức , cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở - Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao

2.5.4. - Hưỡng dẫn , kiểm tra cơ quan , đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra

2.5.5. - Yêu cầu Thủ tướng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo có về công tác thnah tra , tổng hợp , báo cóa kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở

2.5.6. - Theo dõi , đôn đốc , kiểm tra việc thức hiện kết luật , kiến nghị , quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở , thanh tra sở

2.5.7. - Kiểm tra tính chính xác , hợp pháp của kết luật thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ tướng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuốc ngành , lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết

2.5.8. - Thực hiện nhiệm vụ giải quyết , khiếu nại , tố cáo theo quy định của pháp luật

2.5.9. - Thực hiện nhiệm vụ phòng , chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng