บทบาทของห้องสมุดในสังคมความรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทบาทของห้องสมุดในสังคมความรู้ by Mind Map: บทบาทของห้องสมุดในสังคมความรู้

1. บทบาทของห้องสมุด

2. อุปสรรค

3. 1.ปรับเปลี่ยนจากห้องสมุดแบบดั้งเดิมเป็น ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัล และห้องสมุดเสมือน

4. 2.ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้และการวิจัย รวมทั้งเป็นห้องสมุดที่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม และการสื่อสาร

5. 1.ห้องสมุดมีการใช้งานน้อย

6. 2.มีการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

7. 3.ขาดนโยบายระดับประเทศ ด้าน ICT

8. 4.ขาดกำลังคน

9. 5.ขาดงบประมาณ

10. 6.บุคลากรยุคเก่าไม่ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. 3. บทบาทห้องสมุดในเศรษฐกิจฐานความรู้

12. 4. มีการจัดการความรู้ และทางด้านทรัพย์สินปัญญา

13. 5. มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ