โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล รวมไปถึงการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูัใช้เกิดความประโยชน์และสะดวกสบาย

1.2. โครงงาน คือ ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะโดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นๆ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ หรือแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ

1.3. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทศโนโลยีสารสนเทศ

2. ตัวอย่างโครงงาน

2.1. การพัฒนาเว็บบล็อก (Webb log) ด้วย Word press เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2.1.1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (Webb log) ด้วยWord pressเรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้

2.1.2. เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2.1.3. เพื่อให้เข้าใจซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

2.2. Restaurant with Landscape หรือ ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร

2.2.1. เพื่อให้การจัดการในร้านอาหารดีขึ้น

2.2.2. เพื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ได้ในร้านอาหารอย่างมีคุณภาพ

2.3. พัฒนาการการสื่อสาร

2.3.1. สามารถแบ่งแยกความแต่ต่างของการสื่อสารในแต่ละยุคได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะก้าวทันโลกในด้านการสื่อสาร

3. ขั้นตอนการทำโครงงาน

3.1. 1.การกำหนดปัญหา

3.1.1. โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว ผู้เรียนสามารถจะศึกษาการได้มา

3.2. 2.การกำหนดายละเอียดของโครงงาน

3.2.1. เมื่อผู้ทำโครงงานกำหนดปัญหาได้แล้วจะต้องกำหนดรายละเอียด โดยผู้ทำโครงงานจะได้ข้อสรุปว่า - ทำกับใคร - ใช้ทรัพยากรอะไร - ต้องการให้เกิดอะไร - ทำไมต้องทำ - ทำอย่างไร - จะทำอะไร

3.3. 3.การวางแผนและดำเนินโครงงาน

3.3.1. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงานดีขึ้น 1.จัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็นหลักสำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงค่อยทำส่วนที่เป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้โครงงานมีความสมบูรณ์ มากขึ้น และถ้ามีการแบ่งงานกันทำ ให้ทำความตกลงในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ชัดเจนด้วย 2.พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน 3.คำนึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทำงาน

3.4. 4.ดำเนินโครงงาน

3.4.1. เป็นการลงมือทำโครงงานตามโครงร่างของโครงงานที่ได้วางแผนไว้ หลังจากเสนอโครงร่างของโครงงานต่อครู-อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วได้รับความเห็นชอบว่าเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง โดยระหว่างการทำโครงงาน หากพบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทำ ผู้ทำโครงงานจะต้องจดบันทึกปัญหาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ทำโครงงานจะต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ครู-อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบโครงงานเป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำโครงงาน

3.5. 5.การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน

3.5.1. เป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานของผู้ทำโครงงาน ซึ่งสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น รายงาน เอกสาร จัดนิทรรศการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการนำเสนอ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ หรือทำเป็นเว็บเพจ ให้ผู้อื่นสามารถเข้าชมได้ทางอินเทอร์เน็ต

4. ประโยชน์

4.1. 1.ได้พัฒนาความรู้ และศักยภาพของตนเอง

4.2. 2.ได้ประยุกต์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4.3. 3.สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ อธิบาย เเละใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้

4.4. 4.ได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.5. 5.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

4.6. 6.สามารสื่อสารความคิดทางการพูดเเละเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.7. 7.ทำให้มีความรับผิดชอบเเละวินัยมากขึ้น