โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. การนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล รวมไปถึงการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์และสะดวกสบาย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. การกำหนดปัญหา

2.1.1. โดยทั่วไปเรื่องที่จะนำมาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว

2.2. การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

2.2.1. ความเหมาะสมของระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

2.2.2. แหล่งความรู้

2.2.3. ความปลอดภัย

2.2.4. งบประมาณ

2.2.5. วัสดุอุปกรณ์

2.2.6. เวลาในการทำ

2.3. การวางแผนและดำเนินโครงงาน

2.3.1. เขียนเค้าโครงโครงงาน

2.3.2. เเผนการดำเนินงานของกลุ่ม

2.4. การดำเนินโครงงาน

2.4.1. จัดทำเนื้อหา

2.4.2. ปรึกษาจากผู้มีประสบการ์ณ

2.5. การสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน

2.5.1. ประเมินโครงงาน

2.5.2. จัดการเผยเเพร่ลงที่ต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ เป็นต้น

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. ด้านการเงิน

3.1.1. การถอนฝากเงิน

3.1.2. การโอนเงิน

3.1.3. การบริการสินเชื่อ

3.1.4. การเเลกเปลี่ยนเงินตรา

3.2. ด้านการการคมนาคม

3.2.1. ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจร

3.2.2. การเช็คอินสายการบิน

3.2.3. การจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็ปไซต์หรือเเอพต่างๆ

3.3. ด้านการพาณิชย์

3.3.1. ตัวอย่างโครงงาน

3.3.1.1. ชื่อโครงงาน: ภูมิศาสตร์เเละระบบจัดการร้านอาหาร

3.3.1.1.1. โปรเเกรมประยุกต์ใช้งาน

3.3.1.2. ชื่อโครงงาน: ซอฟเเวร์คอมพิวเตอร์

3.3.1.2.1. สื่อพัฒนาเพื่อการสื่อสาร

3.3.1.3. ชื่อโครงงาน: เครื่องบำบัดน้ำเสีย

3.3.1.3.1. อุปกรณ์ประยุกต์ใช้งาน

4. ประโยชน์

4.1. ผู้เรียนรู้จักใช้สื่อคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆได้ใช้ประโชน์

4.2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ

4.3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ใหม่ๆในการสร้างสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สามารถนำไปใช้ในอนาคตของผู้เรียนได้

4.4. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสามัคคีในระบบกลุ่มมากขึ้น

4.5. สามารถบริหารเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น

4.6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดได้