โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทศโนโลยีสารสนเทศเช่น การรวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. 1. ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

2.2. 2.ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

2.3. 3. ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน

2.4. 4. ขั้นการลงมือทำโครงงาน

2.5. 5. ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการนำเสนอ

2.6. 6. การแสดงผลงานของโครงงาน

3. ประโยชน์

3.1. 1. ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง ซึ่งตอบสนอง การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.2. 2ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา

3.3. 3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ ความรู้ ทักษะ

3.4. 4. ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่ คณะ

3.5. 5. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

3.6. 6. สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิธีการพูดและการเขียน รวมทั้ง เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างเหมาะสม

4. ตัวอย่างโครงงงาน

4.1. 1.การพัฒนาเว็บบล็อก (Webb log) ด้วย Word press เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องพัฒนาการการสื่อสาร

4.3. 3.โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง อาเซียนเวิลด์

5. สมาชิก

5.1. นางสาว ปนัสญา เหมทานนท์ เลขที่ 13

5.2. นางสาว ปัณฑิตา บรรณาลังค์ เลขที่ 14

5.3. นางสาว ภณสวรรณ ทองจิตร เลขที่ 15

5.4. ม.4/7