HOME MÁY ĐÓNG TÀU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HOME MÁY ĐÓNG TÀU by Mind Map: HOME MÁY ĐÓNG TÀU

1. CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG

1.1. Ụ TÀU

1.2. ĐÀ TÀU

1.3. TRIỀN TÀU

2. BẾN TRANG TRÍ

3. CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

3.1. VĂN PHÒNG CHÍNH

3.2. PHÒNG THIẾT KẾ

3.3. CỬA CHÍNH, PHỤ

3.4. ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ

3.5. CẦN TRỤC

3.6. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN PHƯƠNG

4. CÁC PHÂN XƯỞNG GIA CÔNG, LẮP GHÉP

5. KHO CHỨA, BÃI LẮP RÁP