Bản chất của sinh viên UEF

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bản chất của sinh viên UEF by Mind Map: Bản chất của sinh viên UEF

1. Nhìn nhận tích cực

1.1. Siêng năng cần cù

1.2. Biết quản lí thời gian

1.3. Biết định Hướng cho tương lai

1.4. Tiếp thu và thích ứng được với nhiều môi trường học tập

1.5. Luôn trao dồi kiến thức, kĩ năng

2. Nhìn nhận tiêu cực

2.1. Còn bị xao lãng bởi thú vui

2.2. Chưa làm rõ được mục tiêu

2.3. Còn mơ hồ về nghề nghiệp

2.4. Còn khá là bị động trong việc học

2.5. Còn thờ ơ với tình hình chính trị trong và ngoài nước

3. Họ&Tên:Tạ Gia Hưng MSSV:165020286