โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส. แพรวา เจริญฤทธิ์ ล น.ส. จันจิรา ขุนทองจันทร์ ล เลขที...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส. แพรวา เจริญฤทธิ์ ล น.ส. จันจิรา ขุนทองจันทร์ ล เลขที่ 28 ชื่อ น.ส. นิรัชพร เพ็ชรทอง ชั้น ม.4/8. เลขที่ 30 ชื่อ น.ส. แพงแพง สัมพุทธานนท์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 37 by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส. แพรวา เจริญฤทธิ์     ล น.ส. จันจิรา ขุนทองจันทร์   ล เลขที่ 28  ชื่อ น.ส. นิรัชพร เพ็ชรทอง     ชั้น ม.4/8. เลขที่ 30 ชื่อ น.ส. แพงแพง สัมพุทธานนท์ ชั้น ม.4/8 เลขที่ 37

1. ความหมาย

1.1. การนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือจัดการสารสนเทศ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดประโยชน์และสะดวกสบาย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จะช่วยส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมมีความสะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. 1.กำหนดปัญหา

2.2. 2.การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

2.3. 3.การดำเนินโครงงาน

2.4. 4.การสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์

3.2. 2.โครงงานพัฒนาซอฟแวร์วาดรูป

3.3. 3.โครงงานพัฒนาเกม

4. ประโยชน์

4.1. การทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดงานแสดงโครงงานมีประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้นักเรียน มีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองและยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ