ศาสนายูดาห์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ศาสนายูดาห์ by Mind Map: ศาสนายูดาห์

1. หลักธรรม

1.1. กฎ บัญญัติสูงสุดในศาสนายูดาห์ คือ บัญญัติ 10 ประการ ข้อความในพระบัญญัตินั้นครอบคลุมไปทั้งด้านศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นรากฐานของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยและศีล

2. นิกาย

2.1. 1. นิกายออร์ทอดอกซ์ -เป็นนิการที่มีความเคร่งครัด

2.2. 2. นิกายโปรเกรสสีฟ -เป็นนิกายที่ไม่เคร่งครัดนัก

3. สัญลักษณ์

3.1. ศาสนายูดาห์ ใช้เครื่องหมายเดิมคือ เชิงเทียน 7 กิ่ง แต่ปัจจุบันใช้รูปสามเหลี่ยมซ้อนกัน 2 รูปเป็นดาว6 แฉก ซึ่งเป็นตราเครื่องหมายประจำของกษัตริย์ดาวิดและเป็นเครื่องหมายในธงชาติอิสราเอลด้วย

4. ศาสดา

4.1. โมเสส เป็นศาสดาของศาสนายูดาห์

5. คัมภีร์

5.1. 1.คัมภีร์เก่า (Old Testament)

5.2. 2.คัมภีร์โทราห์ (Torah)

5.3. 3. คัมภีร์ทาลมุด (Talmud)

6. พิธีกรรม

6.1. 1.วันซะบาโต(Sabbath) คือวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ถือเป็นวันบริสุทธิ์ ห้ามทำกิจกรรมใดๆทุกประการ ใช้เวลาทั้งหมดเป็นวันพักผ่อน สวดมนต์อธิษฐานภาวนา

6.2. 2. พิธีปัสคา(Pesach) เป็นพิธีกรรมสำคัญเกิดในสมัยของโมเสส เมื่อคืนวันก่อนที่ชาวยิวจะอพยพออกจากอียิป ชาวยิวฉลองวันนี้ด้วยการเลี้ยงใหญ่ และอธิษฐานของคุณพระเจ้า พิธีนี้ใช้เวลา 8 วัน ในวันสุดท้ายมีการฉลองใหญ่และทุกคนก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่า "ปีหน้าพบกันที่เยรูซาเล็ม"