TOÀN CẦU HÓA VÀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TOÀN CẦU HÓA VÀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA by Mind Map: TOÀN CẦU HÓA VÀ CÔNG TY ĐA QUỐC GIA

1. Công ty đa quốc gia

1.1. định nghĩa

1.1.1. Là những công ty thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế.

1.2. vấn đề đại diện

1.3. mục tiêu quản trị

1.4. cấu trúc tổ chức của MNC

2. Các lý thuyết ủng hộ kinh doanh quốc tế

2.1. Lý thuyết lợi thế so sánh

2.2. LT thị trường không hoàn hảo

2.3. LT dòng đời sản phẩm

3. Phương thức xâm nhập thị trường của các MNC

3.1. Thương mại quốc tế

3.2. Nhượng quyền kinh doanh

3.3. Thâu tóm các công ty hiện hữu

3.4. Cấp bằng sáng chế

3.5. Liên doanh

3.6. Thành lập công ty con ở nước ngoài