โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ขั้นตอนการทำโครงงาน

1.1. 1.การกำหนดปัญหา

1.2. 2.การกำหนดรายละเอียดโครงงาน

1.3. 3.การวางแผนและดำเนินโครงงาน

1.4. 4.การดำเนินโครงงาน

1.5. 5.การสรุปและเผยแพร่ผลงาน

2. ความหมาย

2.1. เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การรวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ประมวผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ.

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. 1.โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาเว็บบล็อคด้วย wordpress

3.2. 2.โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

3.3. 3.โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง พัฒนาการสื่อสาร

4. ประโยชน์

4.1. 1.ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ความเข้าใจ และศักยภาพของตนเอง

4.2. 2.ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4.3. 3.ได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.4. 4.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์

4.5. 5.สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิธีการพูดและการเขียน

5. สมาชิก

5.1. นายธิชานนท์ ขันโธ เลขที่ 4 ม.4/6

5.2. นางสาวเนติยา พรหมทอง เลขที่ 16 ม.4/6

5.3. นางสาวเบญจพร นพรัตน์ เลขที่ 17 ม.4/6

5.4. นางสาวสุพิชญา แก้วพิชัย เลขที่ 18 ม.4/6