ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม จิ๋กซอหรรษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม จิ๋กซอหรรษา by Mind Map: ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม จิ๋กซอหรรษา

1. นวัตกรรม คือ

1.1. “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการเพื่อประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ”ร

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกันวัตกรรม

2.1. ต้องรู้ว่าสื่อนวัตกรรมของเรานั้น เหมาะสมกับวัยหรือไม่และเด็กสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลจากนวัตกรรมของเราได้มากน้อยเพียงใดและต้องรู้ถึงข้อดี ข้อเสีย ของนวัตกรรมอย่างละเอียด

3. องค์ประกอบของนวัตกรรม

3.1. 1. ความใหม่

3.1.1. หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้

3.2. 2การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

3.2.1. หมายความว่าสิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการทำซ้ำ เป็นต้น

3.3. 3ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแลสังคม

3.3.1. ก็คือ การให้ประโยชน์ใน เชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง และในเชิงสังคม เป็นการสร้างคุณค่า ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

4. ประโยชน์นวัตกรรม จิ๋กซอหรรษา

4.1. 1 เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

4.2. 2 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

4.3. 3 เกิดการตื่นตัวอยู่เสมอ

4.4. 4 เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

4.5. 5ฝึกการทำงานที่ละเอียด รอบคอบ

4.6. 6เป็นการฝึกการสังเกต

4.7. 7เป็นการฝึกความอดทน

4.8. 8 ทำให้มีสมาธิ

5. จุดประสงค์ นวัตกรรม จิ๊กซอหรรษา

5.1. 1. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรม ได้รับความรู้ใน กิจกรรมที่จัดขึ้น และได้ใช้ความคิด

5.2. 2. เพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคีในการที่ได้ร่วม กิจกรรม

5.3. 3. เพื่อฝึกเสริมสร้างทักษะประสาทสัมผัสทางการสัมผัส การมอง การได้กลิ่น การฟัง การรับรส และการฟัง

5.4. 4. เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง

5.5. 5. เพื่อฝึกการมีสมาธิในการทำงาน

5.6. 6. เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงาน เรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ ใช้ความคิด เข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้

5.7. เพื่อฝึกการทำงานที่เป็นหมู่คณะ

6. อุปกรณืในการสร้างนวัตกรรม

6.1. กระดาษลัง

6.2. รูปภาพ

6.3. กาว

6.4. กรรไกร

6.5. มีด

6.6. ปากกา

6.7. เทปกาว

6.8. ข้อมูล

7. ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม

7.1. ความทันสมัย

7.2. การใช้ภาษา

7.3. การออกแบบสื่อ