Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FoodFarm by Mind Map: FoodFarm

1. Trang chủ

1.1. Giỏ hàng

1.2. Chăm sóc khách hàng

1.2.1. Gọi tổng đài

1.2.2. Chat hỗ trợ trực tuyến

1.3. Slide show sản phẩm tương tự

1.4. Các mặt hàng

1.4.1. Rau

1.4.2. Thịt

1.4.3. Trứng

1.4.4. Cá

1.4.5. Cham vào mặt hàng

2. Đăng kí

2.1. Màn hình đăng kí

2.1.1. Số điện thoại đăng kí

2.1.1.1. Phải là số

2.1.2. Nhập mật khẩu

2.1.2.1. Mật khẩu tối thiểu 6 kí tự

2.1.3. Nhập lại lại mật khẩu

2.1.4. Nút Đăng kí

2.1.4.1. Đăng kí thành công

3. Đăng nhập

3.1. Đăng nhập bằng Facebook

3.1.1. Liên kết với tài khoản facebook

3.2. Tài khoản

3.2.1. Check tài khoản

3.2.1.1. Tài khoản không được bỏ trống

3.3. Mật khẩu

3.3.1. Check mật khẩu

3.3.1.1. Mật khẩu không được bỏ trống

3.3.1.2. Mật khẩu không hợp lệ

3.4. Nút đăng nhập

3.4.1. Đăng nhập thành công

3.5. Nút đăng kí

4. Sản phẩm

4.1. Mua hàng

4.1.1. Thông báo chọn sản phẩm thành công

4.2. Danh sách sản phẩm

4.2.1. Tên sản phẩm

4.2.2. Giá sản phẩm

4.2.3. Nút mua hàng

4.3. Chạm vào sản phẩm

5. Chi tiết sản phẩm

5.1. Hình ảnh sản phẩm

5.2. Tên sản phẩm

5.3. Giả sản phẩm

5.4. Mô tả sản phẩm

5.5. Nút mua hàng

5.5.1. Thông báo chọn sản phẩm thành công

6. Thanh toán

6.1. Hình ảnh sản phẩm

6.2. Tên sản phẩm

6.3. Số lượng

6.4. Tổng giá

6.5. Phí ship

6.6. Nút Thanh toán

6.6.1. Thông báo Thanh toán thành công

6.7. Nút xóa sản phẩm

6.7.1. xóa thành công

7. Màn hình chào

7.1. Chạy trong 3 giây